Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
MagazínObecná pravidla soutěže křížovka

Obecná pravidla soutěže KŘÍŽOVKA Z ALBERT MAGAZÍNU

Pravidla soutěže „KŘÍŽOVKA Z ALBERT MAGAZÍNU“

 1. Základní parametry soutěže
  1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Křížovka z Albert magazínu“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
  2. Pořadatelem Soutěže je společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Pořadatel“).
    
 2. Doba a místo konání soutěže
  1. Soutěž bude probíhat v období, které Pořadatel specifikoval v Albert magazínu („Magazín“) pro zákazníky supermarketů a hypermarketů („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“) prostřednictvím Magazínu a webové stránky www.albert.cz/tajenka („Webová stránka“).
    
 3. Účast v soutěži
  1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
  2. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, Výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.
  3. Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.
  4. Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.3 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
    
 4. Mechanika soutěže
  1. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že správně vyplní tajenku křížovky anebo sudoku v příslušném Magazínu („Řešení“) a Řešení, spolu se svým jménem, příjmením a doručovací adresou na území České republiky, během Doby konání Soutěže zašle na kontaktní adresu Pořadatele nebo vyplní Řešení na Webové stránce, a to prostřednictvím formuláře, který bude k dispozici po Dobu konání Soutěže na Webové stránce („Registrační formulář“). Soutěžící uvede v Registračním formuláři své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a volitelně svou doručovací adresu na území České republiky.
  2. Soutěžící se může do Soutěže v souvislosti s konkrétním Řešením tajenky nebo Řešením sudoku zapojit nanejvýš jednou a tedy v případě, že Soutěžící zašle v rámci konkrétního Magazínu Řešení tajenky křížovky i sudoku, zapojí se nanejvýš dvakrát.
  3. Pro platnou účast v Soutěži musí Soutěžící Pořadateli zaslat, případně do Registračního formuláře vyplnit, správné Řešení. Správnost Řešení posuzuje Pořadatel.
  4. Ze všech Soutěžících v České republice budou po skončení Doby konání Soutěže vylosováni dva (2) Soutěžící, a to jeden (1) Soutěžící, který zaslal správné Řešení křížovky, a jeden (1) Soutěžící, který zaslal správné Řešení sudoku, přičemž tito Soutěžící získají Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“). Losování provedou zaměstnanci Pořadatele, a to nejpozději do 14 dnů od skončení Doby konání Soutěže.
    
 5. Výhra v soutěži
  1. Výhrou v Soutěži je poukázka v hodnotě 300 Kč na nákup v supermarketech a hypermarketech ALBERT v České republice („Výhra“).
  2. Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou vyplnili do Registračního formuláře, případně na doručovací adrese na území České republiky, kterou zaslali Pořadateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, s výzvou k potvrzení zájmu o Výhru a sdělení doručovací adresy na území České republiky („Výzva“).
  3. Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
  4. Výherce je povinen nejpozději do 7 dnů od doručení Výzvy potvrdit svůj zájem o Výhru a postupovat dle pokynů Pořadatele. V případě, že Výherce do 7 dnů od doručení Výzvy nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.
  5. Jména a doručovací adresy Výherců budou nejpozději následující kalendářní měsíc po Době konání Soutěže zveřejněny v příslušném Magazínu.
  6. Výhry budou Výhercům na náklady Pořadatele zaslány na adresu, kterou zaslali Pořadateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kterou Výherci uvedli v odpovědi na Výzvu. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.
  7. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či ve lhůtě podle článku 5.4 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Výhru, Pořadatel vylosuje náhradního Výherce, případně je na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto Výhrou naloží.
  8. Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7 těchto Pravidel.
    
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
  2. Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  3. Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případnou Výhrou bezplatně zveřejnil jeho jméno a doručovací adresu v příslušném Magazínu dle článku 5.5 těchto Pravidel.
    
 7. Společná ustanovení
  1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce.
  2. Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na redakce.albertmagazin@gmail.com.
  3. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  4. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
  5. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
  7. Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
  8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  9. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
    

V Praze dne 7.3.2019