Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Důležité informace a dokumentyZásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Pokud se v rámci těchto zásad pro zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) objevují výrazy „společnost“ nebo zájmeno „my“ v jakémkoli pádě, rozumí se tím společnost Albert Česká republika, s.r.o. ( dále jen „Albert“ nebo „Společnost“).

Společnost Albert a její majetkově spřízněné společnosti jsou v těchto zásadách souhrnně označovány jako skupina „Ahold Delhaize Group“.

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost ALBERT si je vědoma, že Vás zajímá, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Tyto zásady podrobně popisují, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a předáváme Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které společnost Albert v souvislosti s výběrovým řízení na volné pracovní pozice zpracovává, jsou zejména Vaše jméno a příjmení, adresy, telefonní čísla a další kontaktní údaje a informace o vašich předchozích pracovních zkušenostech.

 

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem údajů je společnost Albert Česká republika, s.r.o. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 44012373, zapsaná v OR pod sp.zn. C 306379 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „ Společnost“ nebo „Albert“).

Společnost Albert určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje naleznete v kapitole „ Dotazy a kontakty“ níže.

 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje, které v souvislosti s Vaší účastí ve výběrovém řízení na volné pracovní pozice u společnosti Albert shromažďujeme, a právní základ a účel jejich zpracování, jsou podrobně popsány níže.

Osobní údaje (kategorie a příkladný výčet)Účel zpracováníPrávní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče:

 • jméno a příjmení,
 • datum a místo narození
 • bydliště, kontaktní adresa,
 • e-mail, telefonní číslo.

Údaje o vzdělání a kvalifikaci Uchazeče o zaměstnání :

 • dosažené vzdělání,
 • akademické tituly,
 • předchozí praxe,
 • školení,
 • odborná kvalifikace,
 • znalost cizích jazyků,
 • řidičské oprávnění
 • představy uchazeče o náplni práce,
 • výsledky testů a assessmentů, které jsou součástí výběrového řízení.
 • Sjednání a uzavření pracovní smlouvy,
 • komunikace s uchazečem o zaměstnání,
 • nabídka vhodných pracovních pozic,
 • pracovní zařazení uchazeče na pozici,
 • prokazování předepsané nebo požadované odborné způsobilosti uchazeče,
 • komunikace s uchazeči,
 • efektivní řízení lidských zdrojů.
 •  oprávněný zájem Společnosti na zajištění komunikace s uchazeči o zaměstnání,
 •  souhlas se zasíláním vhodných pracovních nabídek pro uchazeče
 •  oprávněný zájem Společnosti na efektivním managementu lidských zdrojů a plnění požadavků zákazníků.
 •  oprávněný zájem Společnosti na efektivním managementu lidských zdrojů a plnění požadavků zákazníků,
 •  oprávněný zájem Společnosti na zajištění komunikace s uchazeči o zaměstnání,
 • souhlas se zasíláním vhodných pracovních nabídek pro uchazeče

Společnost nezpracovává žádné Vaše citlivé osobní údaje, pokud nám to neukládají příslušné právní předpisy. Citlivými osobními údaji se rozumí rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v církvi, politické straně nebo odborech, stejně jako údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu, sexuálního života nebo orientace, příp. genetické nebo biometrické údaje, a údaje týkající se odsouzení v trestních věcech.

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáme přímo od Vás v rámci procesu výběrového řízení na volné zaměstnanecké pozice u společnosti Albert, a to zejména z Vámi vyplněných dotazníků, životopisu či testů a assessmentů, pokud jsou součástí výběrového řízení na pozici, o kterou se ucházíte.

Za určitých okolností se může stát, že budeme požadovat Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Za těchto okolností můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to tak, že budete postupovat podle instrukcí, které jste obdrželi při udělení souhlasu, nebo se obrátíte na kontaktní místo uvedené níže (viz „ Dotazy a kontakty“).

 

VYUŽÍVÁME PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ AUTOMATIZOVANÉ POSTUPY?

V rámci výběrových řízení nejsou používány postupy vedoucí k rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování.

V případě, že se ucházíte o zaměstnaneckou pozici v prodejně Albert, je pro úspěšné odeslání uchazečského formuláře potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou. V případě odpovědí, které nesplňují podmínky požadované pro uzavření pracovní smlouvy na danou pozici, bude formulář automaticky předán příslušnému náborovému pracovníkovi, který může na základě dodatečné kontroly rozhodnout o odmítnutí uchazeče bez vstupního pohovoru.

Uchazeč, který bude odmítnut na základě vyplněného formuláře bez vstupního pohovoru, se může obrátit na příslušného náborového pracovníka se žádostí o vysvětlení a přezkum takového rozhodnutí.

 

SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE S DALŠÍMI OSOBAMI?

a) Společnosti ze skupiny Ahold Delhaize Group

Osobní údaje sdílíme v rámci skupiny Ahold Delhaize Group pouze za určitých okolností, a to v případech, kdy je takový postup v souladu se zákonem.

b) Poskytovatelé služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují služby např. v oblasti náboru, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nebo IT.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů. Všechny tyto osoby sídlí v České republice.

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílíme nebo jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami mimo skupinu Ahold Delhaize Group, a to za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní orgány a obdobné instituce (finanční úřady, orgány zdravotního a sociální pojištění)
 • finanční instituce (banky, pojišťovny)
 • orgány činné v trestním řízení nebo příslušné správní orgány,
 • externí poradci Společnosti.

 

PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EU/EHP?

Vaše osobní údaje rovněž předáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), např. pokud některý z našich poskytovatelů služeb využívá personál či vybavení, které se nachází mimo EHP.

S ohledem na ochranu Vašeho soukromí, základní práva a svobody a výkon Vašich práv však máme zavedena bezpečnostní opatření, když zejména zajišťujeme adekvátní úroveň ochrany na základě standardních smluvních doložek EU, které vychází z modelových doložek Evropské komise. Chcete-li podrobnější informace ohledně takového předávání, můžete nás kontaktovat (viz Dotazy a kontakty“ níže).

 

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů používá moderní IT bezpečnostní systémy. Konkrétně jsme přijali vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je budeme potřebovat ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny (viz výše), pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. při soudním sporu nebo pro účely kontroly), a ke splnění našich zákonných archivačních povinností.

Konkrétně nejčastěji za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, nejdéle na 6 měsíců od jejich poskytnutí. V případě udělení souhlasu za účelem nabídky dalších obdobných pracovních pozic, na které správce hledá vhodné uchazeče, správce zpracovává vaše osobní údaje až po dobu 5 let či do odvolání souhlasu. Odvolat souhlas lze kdykoliv zasláním odvolání na e-mailovu adresu ochranauaju@albert.cz.

Chcete-li podrobnější informace ohledně doby zpracování konkrétních osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním.
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Podrobnější informace k jednotlivým právům naleznete v příloze č. 1.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

DOTAZY A KONTAKTY

V případě dotazů týkajících se těchto Zásad a informací zde uvedených či v případě, že chcete více informací o svém právu jako subjekt údajů, napište nám na email: ochranaudaju@albert.cz

Společnost Albert také jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který Vám může dát bližší informace ke zpracování Vašich údajů. Pověřencem je paní Caroliene Stein, e-mail: dpo@aholddelhaize.com.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Je možné, že se tyto zásady Společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Kariérní cesty Společnosti.

Pokud se bude jednat o zásadní změnu povahy zpracovávání Vašich osobních údajů nebo změnu, která může mít na Vás podstatný vliv, bude Vám aktuální znění těchto zásad zpřístupněno v dostatečném předstihu před tím, než změny vstoupí v účinnost. Při oznámení takových zásadních změn Vám také bude vysvětlen jejich případný pravděpodobný dopad na Vaši osobu.

 

PŘÍLOHA Č. 1: INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

PrávoCo to znamená?Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?
Právo na přístupZa určitých podmínek máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má Společnost k dispozici.

Musíme mít možnost ověřit Vaši totožnost. Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajůMáte právo namítat nepřesnost či neúplnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Vyjdeli najevo, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné, máte právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje. Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější.

Právo na přenositelnost údajůZa určitých podmínek máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme.

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě). Týká se pouze osobních údajů, které jste nám poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořila Společnost.

Právo vznést Námitku proti zpracováváníZa určitých okolností máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů.

Toto právo máte pouze v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme z titulu našich oprávněných zájmů. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, abychom ji mohli řádně vyhodnotit.

Právo na omezení zpracováníZa určitých podmínek máte právo požádat, abychom zpracovávání Vašich Osobních údajů omezili.Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy. 
Právo na výmaz osobních údajůZa určitých podmínek máte nárok žádat výmaz Vašich osobních údajů (toto právo je také známé jako „ právo být zapomenut“), a to např. když se domníváte, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo jste odvolali Váš souhlas.Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že nebudeme schopni Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) musíme vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) vykonáváme či hájíme své oprávněné zájmy, nebo (iii) je to nutné pro plnění uzavřené smlouvy.
Právo odvolat poskytnutý souhlasMáte právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů.Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.
Právo podat stížnost k dozorovému úřaduMáte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domníváte, že Společnost porušení svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz