Rychlé tipy pro účinnou reklamaci 

- Přijďte s výrobkem na prodejnu. Nejlépe na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Pokud to není možné, například proto, že taková prodejna již byla zrušena, je přechodně uzavřena nebo je pro vás její umístění nevýhodné, můžete výrobek reklamovat v jiné prodejně Albert. Adresu získáte na bezplatné telefonní lince 800 402 402 nebo na mapě prodejen.

- Prodejna s vámi sepíše protokol a vystaví potvrzení, a to na infopokladně, jež se nachází v každé prodejně Albert. Kdyby se tak nestalo, neváhejte o potvrzení požádat, máte na něj nárok. Zaměstnanci Albertu se při reklamaci řídí reklamačním řádem, který je v souladu s platnými evropskými i českými právními předpisy.

- Pokud lze reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, můžete požadovat i dodání nové věci bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti daného výrobku. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.

- Naše bezplatná telefonní linka nedokáže vaši reklamaci vyřídit, ovšem může vám být nápomocna tak, že samotná reklamace proběhne bez sebemenších problémů.   

 

Za jakých okolností nelze v prodejnách Albert reklamaci uplatnit?

  • Zboží nebylo zakoupeno v prodejnách Albert supermarket nebo Albert hypermarket
  • Zákazník není schopen doložit doklad o koupi
  • Vada zboží vznikla v důsledku obvyklého opotřebení nebo v důsledku nesprávného používání, skladování či zásahu
  • Reklamovaný výrobek je již po uplynutí záruční doby
  • Zboží je zcela či zčásti spotřebované
  • Došlo k vadě v důsledku neodborné instalace, zacházení či obsluhy v rozporu s návodem nebo obvyklým účelem
  • Zboží bylo již s prokázanou vadou prodáno za nižší cenu