Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Garance kvalityReklamační řád

Reklamační řád

Albert Česká republika, s.r.o.

Tento reklamační řád („Reklamační řád“) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností Albert Česká republika, s. r. o., IČO: 440 1 2 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, registrovanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 306379 („Prodávající“) a koncovým zákazníkem – spotřebitelem („Kupující“) na nové zboží („Kupní smlouva“) realizované v kterémkoliv kamenném obchodě Prodávajícího („prodejní síť Albert“).

Tento Reklamační řád neplatí pro nákup zboží prostřednictvím aplikace Albert Online.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

Reklamační řád upravuje v souladu s § 13 Zákona o ochraně spotřebitele podmínky, za nichž je Kupující oprávněn u Prodávajícího uplatnit práva z vadného plnění a  práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) vzniklá v souvislosti s nákupem zboží v prodejní síti Albert, přičemž účelem tohoto Reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací, a vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb a záruky za jakost podle příslušných ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží prodávané v prodejní síti Albert při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou, zejm. že odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem a/nebo vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat (i s ohledem na reklamu či jiná veřejná prohlášení), je dodáno s příslušenstvím a pokyny k použití, které byly ujednány a/nebo jejich dodání může Kupující rozumně očekávat, včetně návodu k montáži nebo instalaci a je vhodné k dojednanému a/nebo obvyklému účelu. 

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Zboží je vadné, nemá-li v okamžiku převzetí Kupujícím vlastnosti stanovené v ust. § 2095 až
§ 2096, resp. § 2161 Občanského zákoníku, byť se taková vada projevila až později. Vadou zboží je i dodání jiné věci nebo vada v dokladech nutných k užívání zboží. 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Kupující oprávněn vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od jeho převzetí, s výjimkou zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba po kterou lze věc použít (viz záruka za jakost).

Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat.

3. ZÁRUKA ZA JAKOST

Prodávající se v souladu s ustanovením § 2113 a násl. Občanského zákoníku zavazuje, že zakoupené zboží nebo jeho část bude po určitou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti, a to po následující záruční dobu: 

(a) potraviny 

- do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu nebo reklamě, popř. do doby, do které má být potravina spotřebována, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro její skladování a nebyla-li potravina otevřena (vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady); u zuživatelné věci do vyznačené doby nejkratší trvanlivosti a u věci podléhající rychlé zkáze do vyznačené doby, po kterou lze věc použít;

- nejpozději 24 hodin po převzetí zboží Kupujícím v případě potravin (i) u nichž není předpisy vyžadováno uvedení doby použitelnosti (např. čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě), (ii) potravin, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny k prodeji po uplynutí doby minimální trvanlivosti 

(b) ostatní výrobky (spotřební zboží vyjma potravin) 

- Je-li ze strany Prodávajícího, výrobce nebo dodavatele Prodávajícího poskytnuta u konkrétního zboží nebo jeho části záruka za jakost, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky stanovené dodavatelem výrobku nebo jeho výrobcem, které jsou nutné pro uplatnění takové záruky a které jsou Kupujícímu známy. 

Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby (vč. uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě), platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od okamžiku odevzdání věci Kupujícímu, resp. dnem uvedeným na nákupním dokladu. 

4. UPLATNĚNÍ PRÁV

Kupující má nárok uplatnit svá práva z vadného plnění včetně práv vyplývajících ze záruky za jakost jen na zboží, u kterého se projevily vady a bylo zakoupené v některé z prodejen prodejní sítě Albert v České republice. 

Pokud Kupující zjistí vadu zboží zakoupeného v některé z prodejen prodejní sítě Albert, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. 

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace se Kupujícímu doporučuje uplatnit reklamaci v prodejně prodejní sítě Albert, kde Kupující vadné zboží zakoupil, a není-li to možné (například proto, že taková prodejna již byla zrušena nebo je přechodně uzavřena, nebo je to pro Kupujícího dopravně nevýhodné), pak v jiné prodejně prodejní sítě Albert, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Kupující reklamaci uplatňuje na „Infopokladně“, která je umístěna v každé prodejně prodejní sítě Albert. 

Je-li však u nepotravinářského zboží dle § 2172 Občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodejny Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, vytkne Kupující vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. 

Kupující je při reklamaci povinen prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího a kdy se tak stalo (například předložením dokladu o zaplacení zboží, účtenky nebo jiným prokazatelným způsobem). Kupující při reklamaci uvede popis reklamované vady. Doporučuje se k reklamaci přiložit fotodokumentaci reklamované vady.

Kupující poskytne Prodávajícímu součinnost tak, aby uplatněná vada mohla být přezkoumána, např. tím, že vadné zboží Prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží. Na zboží předané prodejně prodejní sítě Albert k reklamaci vydá prodejna Kupujícímu potvrzení o příjmu zboží, které zůstává majetkem Kupujícího po dobu vyřizování reklamace a uschovává se zvlášť mimo ostatní zboží.

Práva Kupujícího z vadného plnění a práva ze záruky za jakost nelze uplatnit:

- u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

- ve vztahu k opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním;

- u použitého zboží, jde-li o opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání;

- nebyla-li vada uplatněna v zákonem stanovené době nebo v záruční době (jde-li o práva ze záruky);

- bylo-li zboží zcela nebo zčásti spotřebováno; 

- vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá;

- jedná-li se o vadu, o které musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Kupní smlouvy, nebo kterou sám způsobil;

- zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem) nebo nesprávným zásahem, nebo bylo používáno či skladováno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci výrobcem. 5.ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Odstranění vady

Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující přitom může podle své volby požadovat buď a) dodání nové věci bez vady nebo b) opravu věci; to neplatí je-li způsob odstranění vady zvolený Kupujícím nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.  To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Sleva a odstoupení od Kupní smlouvy

Pokud Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji v přiměřené době po jejím vytknutí neodstranil nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího nebo se vada projeví opakovaně nebo je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, může Kupující požadovat
a) přiměřenou slevu odpovídající rozdílu mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží nebo
b) odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. 

6. PRŮBĚH REKLAMACE

Při uplatnění reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízená nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě Prodávající též vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží vadné zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal. Kupní cena bude Kupujícímu vyplacena v hotovosti v místě reklamace. 

Žádá-li Kupující výměnu vadného zboží za bezvadné, musí předložit Prodávajícímu vadné zboží kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím.

Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen Kupujícímu v místě uplatnění reklamace v hotovosti, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak. Jakmile byla na konkrétní vadu zboží sleva poskytnuta, nelze již pro tutéž vadu zboží reklamovat.

7. USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k vyzvednutí zboží do 30 dní od vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si zboží, bude mu zaslána výzva (email, sms, doporučeným dopisem) s dodatečnou lhůtou k vyzvednutí v délce opět 30 dní.

Pokud si Kupující zboží nevyzvedne ve stanovených lhůtách, Prodávající zboží uskladní na náklady a odpovědnost Kupujícího a skladuje je jeden rok, během kterého má Kupující stále možnost si zboží vyzvednout. Avšak počínaje dnem zaslání výzvy s dodatečnou lhůtou 30 dní k vyzvednutí, má Prodávající právo Kupujícímu účtovat skladovací náklady ve výši 50 Kč/ den. Po jednom roce skladování má Prodávající právo zboží zlikvidovat a Kupujícímu naúčtovat dodatečné náklady spojené s likvidací zboží.

8. GARANCE KVALITY

Nad rámec práv uvedených v tomto Reklamačním řádu a za podmínek stanovených v samostatných pravidlech pro tzv. garanci kvality uvedených v prodejní síti Albert a na internetových stránkách Prodávajícího může Kupující odstoupit a požadovat po Prodávajícím vrácení peněz, a to bez uvedení důvodu, tedy bez ohledu na to, zda má zboží, na nějž se vztahuje garance kvality, vadu či nikoli („garance kvality“). 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující má právo v souladu s ust. § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení sporu s Prodávajícím vzniklého z Kupní smlouvy, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není konkrétně uvedeno, řídí se Reklamační řád příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6.1.2023.