Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • PREDATOR

Predator XXL Repelent sprej 16%

300 ml
1 l = 499,67 Kč
-31%
Od 11. 6. 2024 do 18. 6. 2024
300 ml
1 l = 499,67 Kč
219,00 Kč
149
90
Repelent ve spreji, který odpuzuje komáry a klíšťata.
Vysoce účinný repelent na kůži a oděv.
Účinná látka: DEET 16 %.
Vhodný pro děti od 2 let.

Doporučená aplikační dávka na pokožku: Děti od 2-12 let: 1x denně 5,4 g, od 12 let: 2x denně 6,4 g. Dospělí 2x denně: žena 3,8 g a muž 5,8 g. Nástřik v čase 1 sec představuje aplikaci 1 g směsi. Nedoporučuje se manipulovat s přípravkem dětem mladších než 12 let, v případě nutnosti aplikaci provádí dospělá osoba. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 160 g/kg. Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Složení
Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 160 g/kg. Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Ostatní informace
Varování: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte, nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Nevystavujte teplotě nad 50 °C/122 °F. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Dál vyplachujte. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 160 g/kg.
Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Ostatní informace
Varování: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte, nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Nevystavujte teplotě nad 50 °C/122 °F. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Dál vyplachujte. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 160 g/kg.
Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Dodavatel
VITAR, S.R.O., třída Tomáše Bati 385, ZLÍN, 76302, Česká republika
Dodavatel
VITAR, S.R.O., třída Tomáše Bati 385, ZLÍN, 76302, Česká republika
Výrobce
PREDATOR
Výrobce
PREDATOR

ID : 26748955