Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info

Predator Repelent sprej 16%

150 ml
1 l = 799,33 Kč
-20%
Od 9. 7. 2024 do 16. 7. 2024
150 ml
1 l = 799,33 Kč
149,90 Kč
119
90
Repelent ve spreji, který odpuzuje komáry a klíšťata.
Vysoce účinný repelent na kůži a oděv.
Účinná látka: DEET 16 %.
Vhodný pro děti od 2 let.

Doporučená aplikační dávka na pokožku: Děti od 2-12 let: 1x denně 5,4 g, od 12 let: 2x denně 6,4 g. Dospělí 2x denně: žena 3,8 g a muž 5,8 g. Nástřik v čase 1 sec představuje aplikaci 1 g směsi. Nedoporučuje se manipulovat s přípravkem dětem mladších než 12 let, v případě nutnosti aplikaci provádí dospělá osoba. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915
Na této stránce

Informace o produktu

Ostatní informace
Varování: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte, nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Nevystavujte teplotě nad 50 °C/122 °F. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Dál vyplachujte. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 160 g/kg.
Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Ostatní informace
Varování: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte, nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Nevystavujte teplotě nad 50 °C/122 °F. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Dál vyplachujte. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 160 g/kg.
Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Dodavatel
VITAR, S.R.O., třída Tomáše Bati 385, ZLÍN, 76302, Česká republika
Dodavatel
VITAR, S.R.O., třída Tomáše Bati 385, ZLÍN, 76302, Česká republika

ID : 25863352