Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
OnlineDrogerie a kosmetikaOpalovací prostředky a repelentyRepelentyPredator Repelent Forte proti komárům a klíšťatům
Here is Product Details Sticky Short Info
  • LEROY COSMETICS s.r.o. Nejdecká 600 691 44 Lednice na Moravě, Česká republika

Predator Repelent Forte proti komárům a klíšťatům

150 ml
1 l = 666,00 Kč
-40%
Od 9. 7. 2024 do 16. 7. 2024
150 ml
1 l = 666,00 Kč
169,00 Kč
99
90
Repelent Predator proti komárům a klíšťatům účinný minimálně po dobu 2 hodin. Nepoužívejte u dětí do 2 let.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

UPOZORNĚNÍ: Při přímé aplikaci na pokožku u dětí do 12 let je možné přípravek aplikovat maximálně 1 x denně. U dětí starších 12 let a dospělých je možné přípravek aplikovat maximálně 2 x denně. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 249 g/kg. Obsahuje: ethanol (CAS:;64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Složení
Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 249 g/kg. Obsahuje: ethanol (CAS:;64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Nebezpečí! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
První pomoc: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte jen v dobře větraných prostorech. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 249 g/kg
Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Nebezpečí! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
První pomoc: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte jen v dobře větraných prostorech. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 249 g/kg
Obsahuje: ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6), (hnací plyn), propan, butan.
Dodavatel
VITAR, S.R.O., třída Tomáše Bati 385, ZLÍN, 76302, Česká republika
Dodavatel
VITAR, S.R.O., třída Tomáše Bati 385, ZLÍN, 76302, Česká republika
Výrobce
LEROY COSMETICS s.r.o. Nejdecká 600 691 44 Lednice na Moravě, Česká republika
Výrobce
LEROY COSMETICS s.r.o. Nejdecká 600 691 44 Lednice na Moravě, Česká republika

ID : 25863369