Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Česká republika

Mr. Muscle Max gel Čistič odpadu

1000 ml
1 l = 119,90 Kč
1000 ml
1 l = 119,90 Kč
119
90
Zatočte s ucpaným odpadem! Účinný čistič odpadů MR. MUSCLE Max gel během pár minut odstraní vlasy a usazeniny v potrubí a navíc zlikviduje nepříjemný zápach. Gelový čistič je vhodný do koupelen a kuchyní a je bezpečný pro všechny typy odpadů.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy, <5 % bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky.
Složení
Chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy, <5 % bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Nevdechujte dým.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Nevdechujte dým.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze.
Dodavatel
S.C.JOHNSON S.R.O., RADLICKÁ 519/16, PRAHA 5, 15000, Česká republika
Dodavatel
S.C.JOHNSON S.R.O., RADLICKÁ 519/16, PRAHA 5, 15000, Česká republika
Výrobce
S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Česká republika
Výrobce
S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Česká republika

ID : 24698566