Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • AGRO CS a.s. Říkov 265, 552 03, Česká Republika

Agro Mšice-molice STOP

1 ks
1 kus = 79,90 Kč
1 ks
1 kus = 79,90 Kč
79
90
Insekticid určený k hubení hmyzu v jeho všech vývojových stupních.
Přípravek Mospilan 20 SP působí jako dotykový a požerový jed. Má dlouhodobý reziduální (zbytkový) účinek. Velmi účinně působí proti hmyzu jako je mandelinka na bramborách, mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách, molice na okrasných rostlinách, obaleč na jabloních.

Je systémový (rozváděný po rostlině).
Odolný proti mrazu.
Ochranná lhůta: 3 - 42 dní dle typu rostliny.
Aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9,10.

VAROVÁNÍ: Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobý mi účinky. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Na této stránce

Informace o produktu

Ostatní informace
VAROVÁNÍ: PŘI POŽITÍ: Necítíte–li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. Uniklý produkt seberte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI VDECHOVÁNÍ: Přerušte expozici, přejděte mimo zamořenou oblast, odložte kontaminovaný oděv, zajistěte tělesný i duševní klid. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. PŘI POŽITÍ: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, je postižený při vědomí a nemá-li křeče); podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: PŘI POŽITÍ: Necítíte–li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. Uniklý produkt seberte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI VDECHOVÁNÍ: Přerušte expozici, přejděte mimo zamořenou oblast, odložte kontaminovaný oděv, zajistěte tělesný i duševní klid. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. PŘI POŽITÍ: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, je postižený při vědomí a nemá-li křeče); podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Dodavatel
AGRO CS A.S., ŘÍKOV č.p.265, ČESKÁ SKALICE, 55203, Česká republika
Dodavatel
AGRO CS A.S., ŘÍKOV č.p.265, ČESKÁ SKALICE, 55203, Česká republika
Výrobce
AGRO CS a.s. Říkov 265, 552 03, Česká Republika
Výrobce
AGRO CS a.s. Říkov 265, 552 03, Česká Republika

ID : 25834383