Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika

PE-PO Gelový podpalovač

1 ks
1 kus = 169,00 Kč
1 ks
1 kus = 169,00 Kč
169
00

Je určen k podpalovaní pevných hořlavých materiálů, jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety. Gel zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalovaní. Nestéká z místa podpalu. Je také velice vhodný pro přípravu fondue. Hoří bez sazí a zápachu.

Na této stránce

Informace o produktu

Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Ostatní informace
Grily a krby - gel naneste v malém množství na několik míst a zapalte. Fondue a stolní grily - naplňte hořák gelem do max. doporučené výšky a zapalte. Doplňujte až při úplném vyhoření gelu.
NEBEZPEČÍ. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje: Ethanol, zahušťovadlo. Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!
Ostatní informace
Grily a krby - gel naneste v malém množství na několik míst a zapalte. Fondue a stolní grily - naplňte hořák gelem do max. doporučené výšky a zapalte. Doplňujte až při úplném vyhoření gelu.
NEBEZPEČÍ. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje: Ethanol, zahušťovadlo. Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!
Dodavatel
NOHEL GARDEN A.S., BUDÍNEK 86, SVATÉ POLE, 26301, Česká republika
Dodavatel
NOHEL GARDEN A.S., BUDÍNEK 86, SVATÉ POLE, 26301, Česká republika
Výrobce
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika
Výrobce
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika
Země původu
Česká republika
Země původu
Česká republika

ID : 25860962