Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
soutez-s-ar-efektem-o-lego-stavebnice

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž s AR efektem o LEGO® stavebnice “

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Soutěž s efektem o LEGO®“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1 Soutěž bude probíhat od okamžiku zveřejnění efektu na stránce https://facebook.com/albertceskarepublika a https://instagram.com/albertceskarepublika  dne 30. 11. 2023 do 31. 12. 2023 23:59 („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). Osoba mladší 18 let se může Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejím jménem případnou Výhru.

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Meta a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový, nebo instagramový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku, nebo Instagramu. V případě zániku facebookového, nebo instagramového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.

3.3 Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového, nebo instagramového účtu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho výstupy ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.

3.4 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového, nebo instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.5 Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.6 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE
4.1 K zahájení Soutěže dochází okamžikem, kdy Pořadatel zveřejní na stránce www.facebook.com/albertceskarepublika, nebo www.instagram.com/albertceskarepublika  příspěvek odkazující na použití AR efektu („Soutěžní efekt“). Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže otevře Soutěžní efekt, spustí a natočí Soutěžní efekt, pak publikuje natočený příspěvek („Soutěžní příspěvek“) na svůj profil na Facebooku, nebo Instagramu jako stories, nebo reels a v příspěvku označí náš profil: „albertceskarepublika“ na Instagramu, nebo „Albert ČR“ na Facebooku.

4.2 Soutěžící se může do Soutěže zapojit nanejvýš jednou.

4.3 Ze všech Soutěžících v České republice bude po skončení Doby konání Soutěže vylosováno 7 Soutěžících, přičemž každý z těchto Soutěžících získá Výhru („Výherci“). Losování provedou zaměstnanci Pořadatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže.

5. SEZNAM VÝHER V SOUTĚŽI
5.1 Výhrami v Soutěži jsou:

1 × Výhra 1: LEGO®.TECHNIC Jeřáb 42082 („Výhra“)
4 × Výhra 2: LEGO® Harry Potter™ 76411 Zástava Havraspáru + LEGO 30646 Vaiana v zátoce s delfínem + LEGO 30639 Venčení psa na koloběžce („Výherní balíček“)
2 × Výhra 3: LEGO 30646 Vaiana v zátoce s delfínem + LEGO 30639 Venčení psa na koloběžce + LEGO 30647 Krápníková jeskyně („Výherní balíček“)

Výherci budou náhodně vylosováni organizátorem soutěže.

5.2 Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru, nebo jeden (1) Výherní balíček LEGO®.

5.3 Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím facebookové, nebo instagramové zprávy („Výzva“), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže.

5.4 Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebo Výherní balíček nebudou nijak vyrozuměni.

5.5 Výherce je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Výzvy potvrdit svůj zájem o Výhru, nebo Výherní balíček prostřednictvím facebookové, nebo instagramové zprávy ze svého osobního facebookového, nebo instagramového účtu a postupovat dle pokynů Pořadatele. V případě, že Výherce do 3 pracovních dnů od doručení Výzvy nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nebo Výherní balíček nárok na uplatnění Výhry, nebo Výherního balíčku mu zaniká.

5.6 Výhry a Výherní balíčky budou Výhercům na náklady Pořadatele zaslány na adresu, kterou Výherci uvedli v odpovědi na Výzvu, nebo předány Výhercům osobně, a to dle pokynů Pořadatele, nejpozději do 31. 1. 2024. V případě, že si Výherce Výhru, nebo Výherní balíček nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry, nebo Výherního balíčku mu zaniká.

5.7 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry, nebo Výherního balíčku podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru, nebo Výherní balíček odmítne či ve lhůtě podle článku 5.5 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nebo Výherní balíček, Pořadatel vylosuje náhradního Výherce, případně je na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto Výhrou, nebo Výherním balíčkem naloží.

5.8 Pokud si Výherce Výhru, nebo Výherní balíček i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7 těchto Pravidel.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU
6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, facebookového účtu a adresy pro zaslání Výhry), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, doručení Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem (společností Albert Česká republika, s.r.o.) a dále následujícím zpracovatelem: společností Peppermint digital s.r.o. IČO: 28525001, DIČ: CZ28525001, s registrovaným sídlem Pernerova 635/57, 186 00, Praha, Česká republika.

6.3 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o zpracování údajů Pořadatelem naleznete na webu Pořadatele   https://www.albert.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju, či dotazem na e-mailové adrese ochranaudaju@albert.cz. Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobní údajů, paní Marlies Blokland, e-mail: dpo@aholddelhaize.com.

6.4 Účastí v Soutěži dává Výherce svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případnou Výhrou bezplatně rozšiřoval jeho jméno a počáteční písmeno jeho příjmení, město z doručovací adresy Výherce, a to na webových stránkách Albert.cz nebo v propagačních materiálech Pořadatele (včetně Albert magazínu), a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu půl roku od konce Doby konání příslušné Soutěže.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na www.albert.cz.

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na info@albert.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

7.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook („Facebook“) nebo Instagram („Instagram“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nebo Instagramu nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

7.8 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.9 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ODR. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 30. 11. 2023