AHOLD Czech Republic, a.s.

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů společností AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19737 („AHOLD“), jakožto správcem osobních údajů.

Účely zpracování

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s náborem pro účely:

a) zpracování telefonického záznamu, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a případně dalších Vámi sdělených údajů prostřednictvím telefonického hovoru;

b) kontaktování uchazeče s nabídkami o zaměstnání ve společnosti AHOLD v rozsahu jméno, příjmení, telefon, email, případně dalších poskytnutých údajů předaných prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.albert.cz/prace či telefonického hovoru;

c) zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti AHOLD a následného kontaktování s vhodnými nabídkami o zaměstnání ve společnosti AHOLD.


 

Právní základy zpracování

Společnost AHOLD zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje pro účely uvedené pod písm. a) až c) na základě vašeho souhlasu. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat. Pro odvolání vašeho souhlasu nám napište na ochranaudaju@albert.cz


 

Doba zpracování

Osobní údaje zpracovávané za účelem zpracování telefonického záznamu uchováváme po dobu 100 dní.

Osobní údaje zpracovávané za účelem kontaktování uchazeče s nabídkami o zaměstnání jsou uchovávány po dobu 100 dní.

V případě, že souhlasíte se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti AHOLD, jsou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 5 let.

Předávání a zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům AHOLD.

 

Zpřístupnění obsahu telefonických nahrávek

Telefonické nahrávky (resp. v nich obsažené osobní údaje) nemohou být předány dalším osobám bez souhlasu. Toto omezení se nevztahuje na předání nebo zpřístupnění příslušným státním orgánům a dalším osobám, jež upravují zvláštní právní předpisy (např. Policie ČR), nebo dalším správcům, kteří zpracovávají předávané osobní údaje bez souhlasu volajícího na základě zákonného důvodu.

Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost AHOLD nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. Společnost AHOLD není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.
 

Závěrečná ustanovení

Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

Pro další informace o zpracování údajů společností AHOLD prosím napište na e-mail: ochranaudaju@albert.cz