PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ALBERT Česká republika, s.r.o.

ze dne 15. 8. 2019
ALBERT Česká republika, s.r.o.

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování,
zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o.
se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Albert“ anebo „Správce“).

I. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů prováděných Správcem pro účely:

a) organizace spotřebitelských soutěží, včetně vyhodnocení správných odpovědí na tajenku
křížovky anebo sudoku z Magazínu Albert v kuchyni, a zaslání výhry v rozsahu jméno, příjmení, email
a adresa;

b) zvyšování kvality poskytovaných služeb a vyřízení reklamací, dotazů, připomínek či návrhů
týkajících se kvality zboží a služeb shromážděných prostřednictvím webového formuláře či
sdělených prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí a/nebo nahrávaného telefonického hovoru
(infolinka) v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail,
Vaše přání či připomínka a dalších Vámi poskytnutých údajů a informací týkajících se zmíněného
účelu zpracování;

c) registrace v souvislosti se zasíláním newsletteru a marketingových sdělení v rozsahu e-mail
a Vámi vybraná prodejna;

d) přizpůsobení obsahu webových stránek Správce, zejména pokud jde o zobrazení nabídky Vámi
vybrané prodejny.

II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Albert zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování bez souhlasu: Poskytnutí a zpracování osobních údajů pro účely uvedené pod písm. a)
článku I těchto Podmínek je nezbytné pro poskytnutí příslušné služby (účast v soutěži). Poskytnutí a
zpracování osobních údajů pro účely uvedené pod písm. b) článku I těchto Podmínek je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů Správce, kterými je zejména zájem na zvyšování kvality zboží a služeb,
přičemž v případě zpracování osobních údajů za účelem vyřizování reklamace je zpracování nezbytné
pro splnění právní povinnosti Správce.

• Námitka: Proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů Správce, lze vznést kdykoli námitku.

Zpracování údajů se souhlasem: Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené pod písm. c) a d)
článku I těchto Podmínek jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Pokud jste souhlasil
s registrací a zasíláním newsletteru, udělil jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro
marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních
nabídek lze odvolat po obdržení každé jednotlivé zprávy a tato obchodní sdělení a marketingové
nabídky Vám nebudou již po odvolání zasílány.

Pro účel zpracování osobních údajů za účelem přizpůsobení obsahu webu používá Správce v rámci
provozu webu tzv. cookies (tj. malé textové soubory, které ukládá internetový server do
internetového prohlížeče návštěvníka webu). Více informací naleznete zde.

• Odvolání souhlasu: Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

III. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Údaje zpracovávané v souvislosti s účastí v soutěži jsou zpracovávány po dobu 60 dní od ukončení
soutěže, anebo po dobu delší vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje
v souvislosti s konkrétním případem.

Osobní údaje zpracovávané k vyřízení reklamací, dotazů, připomínek či návrhů, jakož i údaje
zpracovávané za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb (včetně údajů získaných
prostřednictvím infolinky) jsou uchovávány po dobu 60 dní, anebo po dobu delší vznikne-li
v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje déle, nejdéle však po dobu 4 let.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací a zasíláním newsletteru jsou uchovávány po
dobu, po kterou bude Správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně
uděleného souhlasu.

Pro účely přizpůsobení funkčnosti a obsahu webových stránek jsou cookies uchovávány po dobu
nezbytně nutnou. Více informací naleznete zde.

IV. PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům ALBERT a/nebo níže
uvedeným zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování:

- S&P Films s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 035 00 969, pro účel
zpracování uvedený pod písm. a) článku I těchto Podmínek,
- Fragile media s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 282 12 797, pro účel
zpracování uvedený pod písm. a) článku I těchto Podmínek,
- Etnetera Motion s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, pro
účel zpracování uvedený pod písm. a) článku I těchto Podmínek,
- Go Digital!, s.r.o., Na Brně 1972, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO 032 50
326, pro účely zpracování uvedené pod písm. b) článku I těchto Podmínek,
- Etnetera Activate a.s., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 027 13 209, pro
účely zpracování uvedené pod písm. c) článku I těchto Podmínek,
- Etnetera a.s., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 251 03 814, pro účely

zpracování uvedené pod písm. a) a d) článku I těchto Podmínek.
Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských
softwarů, služeb a aplikací, které však ALBERT v současné době pro tyto účely nevyužívá.

V. POUČENÍ O PRÁVECH

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na
opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již
osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že
byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v)
na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude
ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Albert nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích
internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry
nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. Společnost Albert není dále odpovědná za škody
způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé
z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace
s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných
k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů. Velká část informací a promočních nabídek,
publikovaných na těchto stránkách má omezenou dobu platnosti a v některých případech se vztahují
pouze ke konkrétní prodejně Albert.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici on-line na internetových stránkách Albert.
Pro další informace o zpracování údajů společností Albert prosím napište na email:
ochranaudaju@albert.cz či kontaktujte naši zákaznickou linku