Souhlasím s tím, aby společnost AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 440 12 373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19737 („společnost AHOLD“) zasílala svá obchodní sdělení a promoční nabídky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji, že jsem byl poučen/a o možnosti jednoduchým způsobem souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních nabídek po obdržení každé jednotlivé zprávy odvolat a tato obchodní sdělení a promoční nabídky mi okamžitě po odvolání již nebudou zasílána.

Beru na vědomí, že společnost AHOLD nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. Společnost AHOLD není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.

Potvrzuji, že jsem byl poučen/a, že velká část informací a promočních nabídek, publikovaných na těchto stránkách má omezenou dobu platnosti a v některých případech se vztahují pouze ke konkrétní prodejně Albert.

Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a registrací své emailové adresy uděluji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu [jméno, příjmení, e-mail, pohlaví] společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 440 12 373, se sídlem Radlická 117 158 00 Praha 5 Nové Butovice, jakožto správci, a s jejich dalším zpracováním prostřednictvím společnosti Etnetera a.s., IČ: 25103814, se sídlem Praha 6, Hornofova 217, PSČ 16400, jakožto zpracovatelem, a to pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas uděluji na dobu, po kterou bude správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání. Jsem si vědom, že mám možnost souhlas kdykoliv odvolat.

Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, („ZoOÚ“) jakož i informován/a o tom, že zpracování mnou poskytnutých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude prováděno automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci správce a/nebo zpracovatele. Dále potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že mé osobní údaje nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než správci či zpracovateli osobních údajů a budou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.

Beru na vědomí, že mám právo požádat správce o informaci, jakým způsobem jsou mé osobní údaje zpracovávány v souladu s § 12 ZoOÚ a správce je povinen mi tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce může za poskytnutí informace požadovat od zákazníka přiměřenou úhradu.

Dále beru na vědomí, že mám právo se obrátit na správce, pokud se budu domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, a žádat správce o vysvětlení či nápravu. Nevyhoví-li správce mé žádosti podle předchozí věty, mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování budou realizovány v souladu se ZoOÚ. Další případná zvláštní práva subjektů údajů zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZoOÚ. Poskytnutí osobních údajů činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem byl poučen/a, že Správce v rámci provozu webu používá tzv. cookies (tj. malé textové soubory, které ukládá internetový server do internetového prohlížeče návštěvníka webu). Jedná se o trvale uložené soubory, které slouží k vytvoření pseudonymizovaného profilu uživatele (tj. k identifikaci příjemce, který již web navštívil, a zároveň umožňují sledovat jeho chování) za účelem přizpůsobování obsahu obchodních sdělení. Internetový prohlížeč lze nastavit tak, aby uživatele informoval o umístění cookies, a uvedené shromažďování a ukládání údajů prostřednictvím cookies lze kdykoli odvolat. V případě obecného zamítnutí cookies může být funkčnost nabídky omezena.