PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ALBERT Česká republika, s.r.o.

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů společností ALBERT Česká republika, s.r.o. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („ALBERT“ anebo „Správce“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů prováděných Správcem pro účely:

a) vyhodnocení správných odpovědí na tajenku křížovky anebo sudoku a zaslání výhry v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a adresa;

b) vyřízení dotazů, připomínek či návrhů na zlepšení služeb zaslaných prostřednictvím webového formuláře či sdělených prostřednictvím telefonického hovoru v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, Vaše přání či připomínka a dalších Vámi poskytnutých údajů a informací týkajících se zmíněného účelu zpracování;

c) registrace v souvislosti se zasíláním newsletteru a marketingových sdělení v rozsahu e-mail a Vámi vybraná prodejna;

d) zvyšování kvality poskytovaných služeb shromážděných prostřednictvím telefonického hovoru;

e) přizpůsobení obsahu webových stránek Správce, zejména pokud jde o zobrazení nabídky Vámi vybrané prodejny.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ALBERT zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování bez souhlasu: Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod písm. a) a b) je nezbytným předpokladem, a to v souvislosti s plněním služeb, příp. plněním právních povinností.

Zpracování údajů se souhlasem: Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené pod písm. c), d) a e) jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

Pokud jste souhlasil s registrací a zasíláním newsletteru, udělil jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních nabídek lze odvolat po obdržení každé jednotlivé zprávy a tato obchodní sdělení a marketingové nabídky Vám nebudou již po odvolání zasílány.

Pro účel zpracování osobních údajů za účelem přizpůsobení obsahu webu používá Správce v rámci provozu webu tzv. cookies (tj. malé textové soubory, které ukládá internetový server do internetového prohlížeče návštěvníka webu). Více informací naleznete zde.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracovávané k vyřízení dotazů, připomínek či návrhů na zlepšení služeb jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení dotazu, připomínky či návrhu.

Údaje týkající se vyhodnocení správných odpovědí na tajenku křížovky anebo sudoku jsou zpracovávány po dobu 60 dní, anebo po dobu delší vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Více informací naleznete zde.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací a zasíláním newsletteru jsou uchovávány po dobu, po kterou bude Správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně uděleného souhlasu.

Pro zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím telefonického hovoru jsou údaje zpracovávány po dobu 1 měsíce.

Pro účely přizpůsobení funkčnosti a obsahu webových stránek jsou cookies uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Více informací naleznete zde.

PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům ALBERT a/nebo níže uvedeným zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování:

  • S&P Films s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 035 00 969, pro účel zpracování uvedený pod písm. a),
  • Go Digital! s.r.o., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, IČO: 032 50 326, pro účely zpracování uvedené pod písm. b) a d)
  • Etnetera Activate a.s., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 027 13 209, pro účely zpracování uvedené pod písm. c) a
  • Etnetera a.s., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 251 03 814 pro účel zpracování uvedený pod písm. e).

POUČENÍ O PRÁVECH

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost ALBERT nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. Společnost ALBERT není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů. Velká část informací a promočních nabídek, publikovaných na těchto stránkách má omezenou dobu platnosti a v některých případech se vztahují pouze ke konkrétní prodejně Albert.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici on-line na internetových stránkách ALBERT.

Pro další informace o zpracování údajů společností ALBERT prosím napište na email: ochranaudaju@albert.cz či kontaktujte naši zákaznickou linku.