Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
OnlinePravidla soutěže

Pravidla soutěže

PRAVIDLA

SOUTĚŽE o vstupenky na hokejové utkání

 

 

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Soutěž o vstupenky na hokejové utkání“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Pořadatel“).

 

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

2.1 Soutěž bude probíhat na dvou platformách, a to na webové stránce www.albert.cz/online a v aplikaci Albert Online (dále tyto platformy dohromady a každá zvlášť jako „Služba Albert Online“) od 24. 4.  2024 od okamžiku zveřejnění soutěžního banneru do 30. 4. 2024 23:59 („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“).

 

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

 

3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let registrovaná ve Službě Albert Online s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

 

3.2 Soutěžící musí být registrovaným uživatelem Služby Albert Online a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní účet. Zároveň tento Soutěžící musí splňovat obchodní podmínky Služby Albert Online. V případě zániku účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.

 

3.4 Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

 

3.5 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

 

4.1 K zahájení Soutěže dochází okamžikem, kdy Pořadatel zveřejní ve Službě Albert Online banner s výzvou k zapojení se do Soutěže („Soutěžní příspěvek“). Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže nakoupí skrze Službu Albert Online (kteroukoli ze dvou platforem) produkty DrWitt či Tiger.  

 

4.2 Aby se mohl soutěžící zapojit do soutěže, soutěžní nákup nesmí být v Době konání soutěže ani následně zrušen, stornován či vrácen a také od něj nesmí být odstoupeno, a to ani částečně (dále dohromady jako „zrušení“). V případě zrušení nákupu bude soutěžící vyloučen ze Soutěže, a pokud bude nákup zrušen po skončení Doby konání soutěže, nebude mu zalána Výhra, a pokud bude nákup zrušen po zaslání Výhry, je Soutěžící povinen Výhru vrátit.

 

4.2 Ze všech Soutěžících v České republice budou po skončení Doby konání Soutěže vylosováni 2 Soutěžící, přičemž každý z těchto Soutěžících získá Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“). Losování provedou zaměstnanci Pořadatele, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže.

 

5. VÝHRA V SOUTĚŽI

 

5.1 Výhrou v Soutěži jsou dvě vstupenky na hokejové utkání Česko: Norsko konané 11.5.2024 („Výhra“), a to celkem 2x. 2 Výherci budou náhodně vylosováni organizátorem soutěže.

 

5.2 Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru, tj. jednou (1) dvě vstupenky na hokejové utkání.

 

5.3 Po provedení losování bude každému Výherci oznámena Výhra Pořadatelem telefonicky na telefonní číslo, které uvedl při registraci ve Službě Albert Online u svého aktivního osobního účtu.

 

5.4 Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

 

5.5 Pořadatel provede maximálně tři pokusy o kontaktování každého Výherce, každý pokus v jiný den. Nepodaří-li se Pořadateli s Výhercem Výhry telefonicky spojit, zaniká jeho nárok na Výhru po neúspěšném třetím pokusu o kontaktování bez nároku na náhradu.

 

5.6 Výhry budou Výhercům na náklady Pořadatele zaslány na adresu, kterou Výherci uvedli v rámci telefonního hovoru o oznámení Výhry, nebo předány Výhercům osobně, a to dle pokynů Pořadatele, nejpozději do 31. 6. 2024. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na Výhru mu zaniká.

 

5.7 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či nepřevezme, Pořadatel vylosuje náhradního Výherce, případně je na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto Výhrou naloží.

 

5.8 Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele dle těchto Pravidel nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7 těchto Pravidel.

 

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU

 

6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, informací z účtu Služby Albert Online a adresy pro zaslání Výhry), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, doručení Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

 

6.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem (společností Albert Česká republika, s.r.o.) a dále následujícím zpracovatelem: společností MASPEX Czech s.r.o. IČO: 25716379, DIČ: CZ 25716379, s registrovaným sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 18600 Praha 8, Česká republika.

 

6.3 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

6.4 Více informací o zpracování údajů Pořadatelem naleznete na webu Pořadatele či dotazem na e-mailové adrese ochranaudaju@albert.cz. Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobní údajů, paní Marlies Blokland, e-mail: dpo@aholddelhaize.com.

 

 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na www.albert.cz.

 

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na info@albertonline.cz.

 

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

 

7.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými veřejnými elektronickými prostředky.

 

7.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

 

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

 

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

7.10 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

 

V Praze dne 18. 4. 2024