Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT

Fair play linka a vnitřní oznamovací systém

Upozorňujeme, že vnitřní oznamovací systém ani Fair Play linka NESLOUŽÍ pro vyřizování zákaznických stížností. Pro vyřizování spotřebitelských stížností je zákazníkům dostupná zákaznická infolinka na tel. čísle 800 402 402.

Respektujeme jeden druhého a nebojíme se ozvat

V Albertu nám záleží na lidech. Když o sebe navzájem pečujeme a respektujeme se, pomáháme tím vylepšovat svět kolem nás. Stejně tak dbáme na dodržování zákonů a ve všech našich vztazích jednáme eticky, zkrátka hrajeme Fair. Pokud však narazíte na chování, které je v rozporu s našimi etickými zásadami či máte podezření na protiprávní jednání a chtěli byste nám ohlásit svou obavu či podezření, využijte naši globální Fair Play linku či náš vnitřní oznamovací systém.

Globální Fair play linka, která je technicky zajišťovaná centrálou společnosti Ahold Delhaize, naší mateřskou společností, je vám dostupná na telefonním čísle +420 800 142 643, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pokud byste raději své oznámení učinili písemně, využijte webový formulář, který naleznete zde www.albertfairplay.cz. Upozorňujeme, že telefonní kontakt ani webový formulář na Fair Play linku není přímým kontaktem s příslušnou osobou a s oznámeními na tuto linku bude nakládáno v souladu s globální politikou společnosti Ahold Delhaize. V okamžiku, kdy se Vaše stížnost dostane k příslušné osobě, bude s ní nakládáno v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), pokud se bude jednat o oznámení ve smyslu zákona.

Společnost Albert taktéž zřídila vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona, který slouží pro ohlašování k podezření na jednání, které má znaky trestného činu či přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč , a to osobami, které u společnosti Albert, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo byly či jsou se společností Albert v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu zákona.

V rámci vnitřního oznamovacího systému zřízeného podle zákona můžete kontaktovat příslušnou osobu telefonicky, e-mailem, korespondenčně, případně ústně, a to v rámci předem domluvené osobní schůzky.

Příslušnými osobami jsou pro společnost Albert Česká republika, s.r.o.:

  • Mgr. Jana Volín
  • Martinu Kašíková
  • Kateřina Černá
  • JUDr. Vladimíra Jičínská
  • Mgr. Ctirad Nedbálek

Telefonní kontakt pro podání oznámení je: +420 234 004 111 (předvolba 3)

E-mailová adresa, na kterou je možné posílat oznámení je: compliance@albert.cz

Korespondenční adresa pro kontaktování příslušných osob je Radlická 520/117, 158 00 – Praha 5 – Jinonice.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle zákona sankcionováno.

Své podání skrze vnitřní oznamovací systém či na Fair Play linku můžete podat i anonymně. Upozorňujeme však, že anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona. Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se zákonem, je nutné, aby byl identifikován alespoň jménem a příjmením, popř. datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory. Pokud bude nicméně oznámení podáno anonymně a následně bude totožnost oznamovatele zjištěna, bude mu ochrana poskytnuta a s oznámením bude nakládáno jako s oznámením ve smyslu zákona, pokud za takové oznámení bude moci být považováno.

Jak tedy jednoduše rozlišit, co kam nahlásit?

diagram znázorňující rozdíl mezi Fair play linkou a Vnitřním oznamovacím systémem

Rozdíly mezi Fair Play linkou a vnitřním oznamovacím systémem zřízeným podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

 Fair play linkaVnitřní oznamovací systém
Pro jaká ohlášení je systém určen?
  • Etická pochybení, která nejsou porušením zákona.
  • Jakákoliv jednání, které chcete oznámit směrem k mateřské společnosti Albert Ahold Delhaize.
  • Jednání, která mají znaky trestného činu.
  • Jednání, která mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.
Jaké jsou náležitosti ohlášení?Ohlášení může být podáváno anonymně a můžete se i identifikovat. Preferovaná varianta je, pokud je známa identita oznamovatele, protože pro úspěšné vyšetření případu může být nutné zjištění dalších faktů od oznamovatele.Jméno, příjmení, popř. datum narození. Anonymní ohlášení nejsou považována za ohlášení ve smyslu zákona, ledaže je dodatečně zjištěna identita ohlašovatele.
Jaká náleží ochrana oznamovateli?Oznamovateli události na Fair Play linku náleží ochrana podle interních směrnic společnosti Ahold Delhaize a Albert, zejména zachování důvěrnosti a zákaz odplaty. V okamžiku, kdy je zjištěno, že ohlášení na Fair Play linku splňuje znaky oznámení ve smyslu zákona, bude s ním tak nakládáno.Oznamovateli náleží ochrana ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, tedy informace o jeho identitě bude mít pouze příslušná osoba(y). Zároveň musí být splněny zákonné požadavky na důvěrnost a zákaz odplaty, informační povinnost a povinnost na oznámení včasně reagovat a včasně posoudit jeho důvodnost.
Kdo má k oznámení a totožnosti oznamovatele přístup?V případě, že ohlášení na Fair Play linku nesplňuje znaky oznámení ve smyslu zákona, k oznámení může přistupovat lokální příslušná osoba příp. příslušné osoby, příslušná osoba za skupinu Ahold Delhaize a osoby, jejichž přístup je nutný pro důsledné vyšetření případu.K totožnosti oznamovatele má přístup pouze příslušná osoba příp. příslušné osoby, ledaže oznamovatel dá souhlas s přístupem dalších osob. O takový souhlas vás požádáme v případě, že je to nezbytné a je udělován dobrovolně.

 

Zároveň můžete využít také oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (více informací zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/) či podezření na trestnou či přestupkovou činnost ohlásit přímo Polici ČR.

Pokud budete podávat podnět, doporučujeme Vám, abyste se identifikovali, ale plně respektujeme, pokud si přejete zůstat v anonymitě. Všechna hlášení patřičně prošetříme a zachováme důvěrnost vámi zaslaných informací.