(„Soutěž“)

  1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19737 („Pořadatel“).

  1. Doba a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v období, které organizátor specifikoval v Magazínu pro zákazníky supermarketů a hypermarketů ALBERT („Doba konání Soutěže“).

2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky, a to prostřednictvím Magazínu pro zákazníky supermarketů a hypermarketů ALBERT a webové stránky www.albert.cz/tajenka („Soutěžní stránka“).

  1. Registrace a výhra

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je svéprávná a splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou Soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

3.2 Podmínkou účasti v Soutěži je v souladu se soutěžním zadáním vyplnění tajenky křížovky nebo sudoku a její zaslání na adresu Redakce Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1 anebo vyplnění odpovědi na tajenku křížovky anebo sudoku na Soutěžní stránce prostřednictvím formuláře, který bude po celou Dobu konání soutěže k dispozici na webových stránkách Pořadatele: www.albert.cz/tajenka („Registrační formulář“).

3.3 V Registračním formuláři uvede Soutěžící: (i) své jméno a příjmení, (ii) svou e-mailovou adresu a jako nepovinný údaj (iii) svou doručovací adresu na území České republiky.

3.4 Zasláním tajenky křížovky anebo sudoku na adresu Redakce Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Soutěží uvede (i) své jméno a příjmení a (ii) svou doručovací adresu na území České republiky.

3.5 Soutěžící musí pro platnou účast v Soutěži Pořadateli zaslat správnou odpověď na tajenku křížovky anebo sudoku.

3.6 Účast v Soutěži je dobrovolná. Zasláním anebo vyplněním odpovědí na tajenku křížovky anebo sudoku vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

3.7 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru k Pořadateli, osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito osobami nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.8 Soutěží se o ceny, které Pořadatel specifikuje vždy ke každé jednotlivé soutěži uveřejněné v Magazínu pro zákazníky supermarketů a hypermarketů ALBERT.

  1. Výběr výherce, vyhlášení a Předání výhry

4.1 Výhru získá Soutěžící, který odpoví správně vyplněnou tajenku křížovky anebo sudoku a bude náhodně vylosován porotou složenou ze zaměstnanců Pořadatele („Výherce“).

4.2 Pořadatel Výherce vylosuje bezprostředně po skončení Doby konání Soutěže ze všech správných odpovědí zaslaných jak prostřednictvím Registračního formuláře, tak prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a bude následně Výherce kontaktovat na e-mailové adrese poskytnuté Pořadateli v Registračním formuláři anebo doručovací adrese na území České republiky zaslané Pořadateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s požadavkem na potvrzení zájmu o Výhru a k dohodě na času, místě a způsobu předání Výhry, která proběhne po domluvě s Výhercem.

4.3 Pokud Výherce Výhru odmítne nebo mu nebude moci Výhra být Pořadatelem předána z jakéhokoli jiného důvodu (např. Pořadatel se opakovaně, tedy dvakrát, neúspěšně pokusí o kontaktování Výherce dle předchozích bodů; Výherce se nedostaví k předem dohodnutému předání Výhry; neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost atp.), bude jinak jemu náležející Výhra nabídnuta vylosovanému náhradnímu Výherci. Pokud se postupem dle tohoto bodu nepodaří předat kteroukoli z Výher ani náhradnímu Výherci, Pořadatel Výhru neudělí. Výherci nemají nárok na jakékoli náhradní plnění.

4.4 Soutěžící, kteří Výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.

4.5 Výherce bude současně nejpozději následující kalendářní měsíc po Době konání Soutěže zveřejněn v Magazínu pro zákazníky supermarketů a hypermarketů ALBERT v rozsahu jméno a adresa Řádným převzetím Výhry dochází k zániku možnosti tyto Výhru odmítnout či se jí z jakéhokoli důvodu platně vzdát.

  1. Ochrana osobních údajů

5.1 Registrací do Soutěže bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjmení, doručovací adresy na území České republiky, e-mailové adresy a případně dalších údajů sdělených Pořadateli budou zpracovávány společností AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, jakožto správcem osobních údajů, pro účely uspořádání Soutěže, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

5.2 Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  1. Společná ustanovení

6.1 Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce.

Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na redakce.albertmagazin@gmail.com.

6.2 Pořadatel je oprávněn kdykoli kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži a vyloučit kteréhokoliv Soutěžícího pro jednání v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení vyloučit jakéhokoli Soutěžícího, u nějž se prokáže, že zneužívá průběh Soutěže nebo s ní manipuluje, či jedná jiným způsobem, který je dle Pořadatele v rozporu s těmito pravidly.

6.3 Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude dostupná na Soutěžní stránce. Pořadatel tak může Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude rovněž vyhlášena na Soutěžní stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

6.4 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

6.5 Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

6.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).

 

V Praze dne 25.5.2018