K účasti v soutěži je nutný souhlas s těmito pravidly. Jakékoliv porušení pravidel může mít, na základě vlastního uvážení organizátora soutěže, za následek diskvalifikaci ze soutěže.

K REGISTRACI NEBO VÝHŘE V TÉTO SOUTĚŽI NENÍ TŘEBA ŽÁDNÝ DRUH NÁKUPU NEBO PLATBY. JAKÝKOLIV DRUH NÁKUPU NEBO PLATBY NEZVYŠUJE NADĚJE NA VÍTĚZSTVÍ. VYŽADOVÁN JE PŘÍSTUP K INTERNETU, PLATNÝ E-MAIL A ÚČET NA FACEBOOKU.

1. ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je společnost AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19737 (dále jen “Organizátor”).

Koordinátorem soutěže je společnost Etnetera Activate a.s. se sídlem Milady Horákové 109/108, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 02713209, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19645  (dále jen „Koordinátor“).

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR

 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, řízena nebo spojována s Facebookem.

 Své informace účastníci soutěže poskytují organizátorovi soutěže a nikoliv provozovateli sociální sítě Facebook.

Herní období:

Soutěž začíná dne 5. 8. 2014 v 5:00 a končí dne 26. 8. 2014 v 23:59.

2. ÚČAST V SOUTĚŽI

V této soutěži je umožněna účast za současného splnění všech podmínek dále uvedených, a to pouze obyvatelům České republiky starším 18 let, kteří mají platný e-mailový účet, přístup k internetu, účet na Facebooku a v době vstupu do soutěže, přičemž tyto podmínky zůstanou v platnosti po celou dobu soutěže.

Účastník soutěže není zaměstnancem organizátora, koordinatora,  ani sesterských, dceřiných a dalších spolupracujících společností, nebo dodavatelů.

Účastník opravňuje organizátora provádět veškeré nezbytné kontroly týkající se jeho totožnosti jako soutěžícího.

Jakékoli nepravdivé anebo neúplné  informace uvedené v registraci budou automaticky vést k diskvalifikaci a vyloučení takového účastníka ze soutěže.

3. PODMÍNKY A STANOVENÍ VÍTĚZŮ

Uživatel se na Facebook stránce organizátora, tj. www.facebook.com/albertceskarepublika (dále jen „Albert ČR“) musí stát fanouškem této stránky. Následně se zaregistruje svým platným mailem do soutěžní aplikace Woobox a vloží fotografii nebo obrázek, v běžných formátech, o max. Velikosti 5 MB,  který bude obsahovat obrázek či fotografii pokrmu z dovolené (může být jak cizokrajné, tak domácí) nebo se jiným originálním způsobem bude týkat tématu soutěže. Fotografie pokrmů musí být doplněny seznamem hlavních ingrediencí a stručným popisem postupu při přípravě pokrmu.

Vložením fotografie v této struktuře se uživatel registruje do soutěže a souhlasí s pravidly soutěže.

Organizátor soutěže po obdržení fotografie zkontroluje všechny její náležitosti a posoudí zaslané soutěžní fotografie, tj. automaticky vyřadí ty soutěžní fotografie, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či dle názoru organizátora mohou být v rozporu s právem na ochranu osobnosti fotografovaného nebo jinak poškodit soutěž, jiné účastníky soutěže nebo samotného organizátora a koordinatora ci spolecnosti ve skupine kazdeho z nich.

Každý účastník může vložit jeden soutěžní příspěvek na jednu emailovou adresu.

Koordinátor soutěže vybere na základě hodnocení odborné poroty, ustanovené výhradně organizátorem soutěže, 3 výherce a to podle vzhledu, zajímavosti a originality nahraných receptů a fotografií.

Výherci budou do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže kontaktováni emailem, uvedeným při nahrávání fotografie. Výherci mají povinnost odeslat své kontaktní údaje (celé jméno a doručovací adresa) na e-mail soutez@albert.cz. Na uvedené kontaktní údaje bude poštovně odeslána výhra.

V případě, kdy výherce nebude na výhru písemně reagovat na uvedený e-mail, výhru získá další soutěžící v pořadí. Lhůta na odpověď k oznámení o výhře v e-mailu je 72 hodin od vyhlášení výherců, tj. výherce musí odeslat kontaktní údaje do 72 hodin včetně od vyhlášení výherců.

4. CENA

1. cena zájezd:

Turecká riviéra

Termín: 23. 9. – 3. 10. 2014 (POZOR: termín je daný)

Hotel Long Beach Harmony ***** ultra all inclusive

Prodejní cena: 31.990,- Kč/os. celkem tedy 63.980,- Kč

Poukázka na zájezd je přenosná na jinou osobu.

 

2. cena
Poukázky na nákup v Albertu v celkové hodnotě 2000 Kč

3. cena

Poukázka na nákup v Albertu v celkové hodnotě 1000 Kč

 

5. NÁKLADY ZA ÚČAST V SOUTĚŽI A AUTORSKÁ PRÁVA

Účastník je zodpovědný za vlastní náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži (náklady za vlastní internetové připojení anebo vyhotovení fotografie). Není možné domáhat se finanční, nebo jakékoli jiné náhrady od organizátora, za účast v soutěži.

Účastník soutěže prohlašuje:

Účastí v Soutěži Soutěžící uděluje Pořadateli následující souhlasy:

Odesláním fotografie do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi bezúplatné nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití fotografie (dále jen „licence“). Licenci je sjednána jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv soutěžícího k fotografii a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. Licenci je udělena zejména na použití fotografie pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely organizátora a jeho výrobků. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí, že organizátor není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit fotografii jakýmkoli způsobem pro své potřeby.

Soutěžící svojí účastí v soutěži zejména potvrzuje, že fotografie zaslaná do soutěže je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se soutěžící zavazuje, že užitím fotografie dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů ochranných známek apod. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním fotografie do soutěže a jeho užitím ze strany organizátora v rozsahu udělené licence si účastník soutěže vypořádal na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný.

Účastník soutěže bere na vědomí, že je povinen organizátorovi uhradit jakoukoli škodu, újmu či jiné náklady v případě porušení licenčních podmínek a porušení souhlasů dle těchto pravidel a zároveň bere na vědomí, že mu v takovém případě zanikne právo na převzetí příslušné výhry a výhra bez náhrady propadne organizátorovi či bude udělena dalšímu soutěžícímu.

Zasláním fotografie do soutěže podle těchto pravidel účastník soutěže potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora prokázat:

•             písemným čestným prohlášením, že účastník Soutěže fotografii vytvořil samostatně anebo že má neomezená práva poskytovat fotografii organizátorovi v rozsahu sjednané licence,

•             písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených na fotografii, popř. jejich zákonných zástupců, že souhlasí se zachycením své osoby na fotografii, se zařazením fotografie do této soutěže v rozsahu těchto pravidel

6. OCHRANA DAT

 • Správcem osobních údajů shromažďovaných pro potřeby této soutěže je koordinátor soutěže. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to maximálně na dobu 5 let.
 • Osoba poskytující své osobní údaje má právo do nich nahlížet, měnit je a požadovat ukončení jejich zpracování. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí znemožní účast v soutěži a zaslání cen.
 • Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. 
 • Účast v soutěži a zároveň poskytnutí osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži je dobrovolné.
 • Účastník dává nahráním (upload) fotografie souhlas se zveřejněním díla dle § 11 zákona 121/2000, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, respektive prohlašuje organizátorovi, že disponuje souhlasem autora k zveřejnění díla dle autorského zákona.
 • Účastník dává nahráním (upload) fotografie souhlas s užitím díla dle § 12 a § 17 zákona 121/2000, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby soutěže, respektive prohlašuje organizátorovi, že disponuje souhlasem autora s užitím díla dle § 12 a § 17 zákona 121/2000, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • AHOLD Czech Republic, a.s. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z účasti v soutěži.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.
 • Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s odesláním fotografie nebo zprávy.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo odstranit ze soutěže urážlivé, nebo jinak nevhodné příspěvky.
 • Oznámení o zrušení/ukončení/změně/pozastavení soutěže bude zveřejněno na Facebookové stránce.
 • Organizátor si kdykoliv vyhrazuje právo na změny soutěžních pravidel z vážných důvodů, obzvláště na prodloužení, zkrácení nebo ukončení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž úplně bez náhrady zrušit, zaznamená-li ze strany účastníků soutěže podvodné jednání nebo jakékoli zneužití soutěže. Tuto změnu uveřejní takovým způsobem, aby se s ní soutěžitelé a další spotřebitelé měli možnost seznámit.
 • V případě změn v pravidlech o tom bude pořadatel informovat účastníky formou umístění příslušné informace na stránkách soutěže a v soutěžní aplikaci.
 • Pravidla v novém znění jsou platná od chvíle zveřejnění.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže osoby, které v souvislosti s účastí v soutěži nejednají v souladu se zákony či zásadami společenského soužití a jejichž jednání je podle všeobecného mínění morálně nevhodné a společensky nežádoucí.