Hlavní ukazatele – druhé čtvrtletí roku 2014                   

  • Tržby* dosáhly objemu 7,4 miliardy euro, což je o 1,1 % méně v důsledku načasování Velikonoc
  • Výrazný nárůst online tržeb: 273 miliony euro, což představuje na identickém základě nárůst o 18,6 %
  • Základní provozní marže činila 3,9 %, což odráží tlak na objem a investice do tvorby cen
  • Ve Spojených státech pokračuje program na zlepšení nabídky pro zákazníky, celkem se týká  320 prodejen
  • Byla provedena implementace reorganizace evropské divize, která si vyžádala náklady ve výši 29 milionů euro
  • Byla ukončena akvizice prodejen SPAR a INTERSPAR v České republice

 

*při konstantních devizových kurzech

 

Zaandam, NizozemíSpolečnost Ahold dnes zveřejnila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí a první pololetí roku 2014.

 

Generální ředitel společnosti Dick Boer je komentoval slovy: „V náročném konkurenčním prostředí se nadále zaměřujeme na naplňování naší strategie Reshaping Retail a nadále investujeme do svých zákazníků i nabídky tak, aby naše prodejny byly lepším místem k nákupu.”

 

„Program pro zlepšení nabídky pro zákazníky ve Spojených státech pokračuje velmi dobře a přináší našim zákazníkům lepší kvalitu zboží, služeb i poměr cena/výkon. Ke konci tohoto čtvrtletí běžel program ve 320 prodejnách a do konce roku bude spuštěn ve více než polovině našich prodejen
ve Spojených státech. Zrychlení programu společně s naší schopností absorbovat nárůst cen komodit vyústilo v investici do marže, již se nám částečně podařilo kompenzovat úsporami dosaženými v rámci programu Simplicity.”

 

„V Evropě jsme v rámci programu Simplicity přistoupili k reorganizaci pracovních míst v centrále naší společnosti s cílem dosáhnout větší efektivity. Vedle toho jsme zjednodušili obchodní strukturu řetězce  Albert Heijn tak, aby bylo možné se ještě více  zaměřit na zlepšení kvality a ceny zboží pro naše zákazníky a úspěšně zavádět nové produkty zejména v sortimentu čerstvých potravin.”

 

„Očekáváme, že se probíhající investice do nabídky pro zákazníky a další rozvoj našich produktových řad napříč jednotlivými kategoriemi pozitivně promítne také ve vývoji tržeb.”

 

Korporátní  výsledky

tz1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky v České republice

tz23

 

 

 

 

 

 

 

Při konstantních devizových kurzech byly tržby za druhé čtvrtletí ve výši 306 milionů euro o 3,3 % nižší než loni. To bylo dáno hlavně poklesem identických tržeb mimo prodej pohonných hmot o 2,9 % a nižším objemem prodeje pohonných hmot.

 

Na identické tržby mělo vliv to, že do druhého čtvrtletí letos připadl týden po Velikonocích. Dále se projevilo silně konkurenční prostředí s nižšími cenami a vysokým počtem akcí.

 

Základní provozní marže 2,0 % byla o 0,2 % lepší než loni. Nadále jsme pokračovali ve zlepšování své ziskovosti oproti loňskému roku, a to zejména prostřednictvím iniciativ programu Simplicity v oblastech, jako jsou ceny zboží a provozní náklady.

 

K 1. srpnu jsme úspěšně dokončili akvizici prodejen SPAR a INTERPSAR v České republice. Akvizice je součástí naší strategie expandovat a stát se předním hráčem na maloobchodním trhu.
Díky této akvizici bude Albert provozovat v České republice přibližně 330 prodejen a stane se z něj přední hráč na českém retailovém trhu. Denně bude Albert poskytovat své služby přibližně 640 000 zákazníků.

 

 

Polovina roku 2014 (porovnání s první polovinou roku 2013)

Základní provozní zisk činil 680 milionů euro, což je pokles o 10,4 % a 8,0 % při skutečných a konstantních devizových tržbách. Základní provozní marže byla 3,9 % oproti 4,3 % v loňském roce.

 

Provozní zisk činil 640 milionů euro, což je pokles o 37 milionů euro (5,5 a 3,3 %) při aktuálních a konstantních devizových tržbách. Zahrnuje náklady na restrukturalizaci  ve výši 38 milionů euro (první polovina roku 2013: benefit ve výši 1 milionu euro) a 9 milionů euro opravných položek
(v první polovině roku 2013 to bylo 50 milionů), což bylo kompenzováno ziskem 7 milionů euro z odprodeje aktiv (v první polovině roku 2013 to bylo 21 milionů). Výsledky za první polovinu roku 2013 zahrnovaly náklady ve výši 63 milionů euro na penzijní vyrovnání a naopak zisk 9 milionů euro
z konečného vyrovnání penzijního plánu ve Spojených státech.

 

Zisk z pokračujících operací poklesl o 22 miliony euro (5,3 %) na 393 miliony euro. Toto snížení je výsledkem nárůstu o 27 milionů euro na daních, což bylo kompenzováno snížením čistých finančních výdajů o 40 milionů, stejně jako položkami uvedenými výše. Čisté finanční výdaje zahrnují položku 11 milionů euro na jednorázové vyrovnání finanční odpovědnosti v roce 2013, nižší výdaje na úroky v roce 2014 a změnu hodnoty cenných papírů a derivátů. Zvýšení daně z příjmu v roce 2014 zahrnuje výsledky jednorázových daňových benefitů v roce 2013 ve výši 19 milionů euro.

 

Čistý zisk byl 197 milionů, což představuje pokles o 1 960 milionů euro. Výrazný pokles je hlavně důsledkem vyššího zisku v roce 2013 dosaženého díky zisku 1 751 milionů euro z prodeje joint-venture ICA a dále nákladů ve výši 192 miliony euro na urovnání kauzy Waterbury, příbuzných daňových dopadů a právních poplatků.

 

Čisté peněžní toky činily 372 miliony euro, což je o 71 milion euro méně než loni. Pokles je dán hlavně nižším peněžním tokem z pokračujících operací ve výši 195 milionů euro (převážně
v důsledku vyšších zaplacených daní z příjmu ve výši 111 milionů euro za předchozí daňová období), což bylo kompenzováno nižšími kapitálovými výdaji ve výši 100 milionů euro, vyššími dividendami z joint venture ve výši 11 milionů euro a nižšími zaplacenými úroky ve výši
9 milionů euro.

 

Čistý dluh se v průběhu roku zvýšil o 1 997 milionů euro na 1 055 milionu. Volné peněžní toky ve výši 372 milionů euro byly kompenzovány kapitálovou splátkou ve výši 1 008 milionu euro, zpětným odkupem akcií v objemu 812 milionů euro a vyplacenými dividendami ve výši 414 milionů euro. V rámci programu zpětného odkupu akcií v celkovém objemu 2 miliardy euro byly v roce 2014 odkoupeny akcie ve v objemu 812 milionu euro (celkem za rok 2013: 768 milionů euro).

 

V prvním čtvrtletí roku 2014 byla provedena kapitálová splátka a konsolidace akcií. Každých 13 stávajících akcií v nominální hodnotě 0,30 eura bylo konsolidováno do 12 nových akcií s nominální hodnotou 0,01 eura. Za každou zbývající akcii bylo vyplaceno 1,14 eura kapitálu.

 

Použití non-GAAP finančních opatřeních

Tato zpráva o výsledcích obsahuje následující non-GAAP finanční opatření.

 

Srovnatelné tržby bez čistých tržeb z prodeje pohonných hmot

Identické tržby plus čisté tržby z náhradních prodejen v místní měně bez započtení tržeb z prodeje pohonných hmot. Z důvodu, že ceny pohonných hmot vykazovaly podstatně vyšší volatilitu než ceny potravin, vedení společnosti Ahold je přesvědčeno, že vyjmutí čistý tržeb z pohonných hmot nabídne lepší obrázek o vývoji identických tržeb.

 

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje sdělení orientovaná do budoucnosti. Tato sdělení neodkazují k historickým skutečnostem, nýbrž ke skutečnostem očekávaným, a to na základě aktuálních názorů a předpokladů vedení společnosti. Jako taková obsahují známá i neznámá rizika a nejistoty, jejich vlivem by se skutečné výsledky, výkon nebo události mohly významně odlišovat od těch obsažených ve výše uvedených sděleních. Tato sdělení orientovaná do budoucnosti obsahují, byť nikoli výlučně, sdělení týkající se růstové strategie společnosti Ahold. Tato sdělení podléhají rizikům, nejistotám a dalším faktorům, pod jejichž vlivem by se skutečné výsledky mohly významně odlišovat od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito sdělením. Mnohá z těchto rizik a nejistot nedokáže společnost Ahold ovlivnit nebo přesně předpovědět: jsou to mimo jiné ekonomická a politická situace, fluktuace devizových nebo úrokových sazeb, zvýšení nebo jiné změny v konkurenci, schopnost společnosti Ahold úspěšně implementovat a dokončit své plány a strategie, přínosy generované plány a strategiemi společnosti Ahold, změny likvidity společnosti, činy konkurence, třetích stran a další faktory zmiňované v komunikaci společnosti Ahold. Čtenáři jsou varováni před tím, aby těmto sdělením orientovaným do budoucnosti připisovali větší váhu, než jako mají k datu svého zveřejnění. Společnost Ahold se zříká jakékoli povinnosti informace obsažené v této zprávě jakkoli aktualizovat – pokud zákonné požadavky nestanoví jinak. Mimo Nizozemsko se společnost Koninklijke Ahold N.V., což je její registrovaný název, prezentuje pod názvy Royal Ahold nebo jednoduše Ahold.

 

Finanční kalendář

Finanční rok Aholdu sestává z 52 týdnů a končí 28. prosince 2014. Čtvrtletí jsou rozdělena následovně:

První čtvrtletí (16 týdnů)                              30. prosince 2013 až 20. dubna 2014

Druhé čtvrtletí (12 týdnů)                            21. dubna až 13. července 2014

Třetí čtvrtletí (12 týdnů)                               14. července až 5. října 2014

Čtvrté čtvrtletí (12 týdnů)                            10. října až 28. prosince 2014