Hlavní ukazatele za čtvrté čtvrtletí:

  • Čisté tržby bez pohonných hmot vzrostly o 4,3 % při konstantních devizových kurzech a zohlednění 53. týdne
  • Ve Spojených státech identické tržby mimo pohonných hmot vzrostly o 1,6 %, zejména díky pozitivnímu vlivu Stop & Shop New York
  • V Nizozemsku vzrostly identické tržby o 3,2 %, s přispěním dobrých prodejů o vánočních svátcích
  • I nadále se zvyšovaly online tržby skupiny; upravené čisté spotřebitelské tržby vzrostly o 29,1 %
  • Očekávaná celková základní provozní marže je vyšší než v předchozím čtvrtletí a v loňském roce
  • Očekávání vyšších finančních toků za celý finanční rok 2015 v meziročním srovnání

Zaandam, Nizozemí – Společnost Ahold dnes oznámila konsolidované čisté tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2015 ve výši 9,8 miliardy eur, což je o 21,4 % více než v posledním čtvrtletí roku 2014. Při konstantních devizových kurzech vzrostly čisté tržby o 11,8 %. Za celý rok 2015 činily konsolidované čisté tržby 38,2 miliardy eur, což je o 16,6 % více než v roce 2014. Při konstantních devizových kurzech vzrostly čisté tržby o 4,3 %.

Konsolidované čisté tržby za čtvrtý kvartál i celý rok 2015 zahrnují pozitivní dopad jednoho týdne navíc oproti minulému roku. Čisté tržby ve čtvrtém čtvrtletí a za celý rok 2015 vzrostly při konstantních devizových kurzech o 3,1 % a 2,3 %. Čisté tržby bez prodeje pohonných hmot vzrostly za poslední čtvrtletí a celý rok 2015 při konstantních devizových kurzech o 4,3 % a 3,8 %.

Ve Spojených státech vzrostly čisté tržby bez prodeje pohonných hmot –s ohledem na jeden týden navíc v roce 2015 – při konstantních devizových kurzech o 4,1 % oproti poslednímu kvartálu roku 2014. V průběhu čtvrtletí se nám podařilo provést úspěšné převedení 25 prodejen A&P, které jsme koupili. Identické tržby bez prodeje pohonných hmot vzrostly o 1,6 %, k čemuž pozitivně přispělo zavírání obchodů v New York Metro ze strany konkurence. Tržní podíl za poslední čtvrtletí a celý rok 2015 oproti předchozímu roku vzrostl. Očekáváme, že základní provozní marže za čtvrté čtvrtletí bude vyšší než za čtvrtletí předchozí a že na ni bude mít pozitivní dopad jeden týden navíc, který připadl na toto čtvrtletí.

V Nizozemsku upravené čisté tržby o jeden týden navíc v roce 2015 vzrostly o 5,5 % oproti poslednímu čtvrtletí roku 2014, což je odrazem zejména silných prodejů o Vánocích. Identické tržby vzrostly oproti poslednímu kvartálu 2014 o 3,2 %, přičemž e-shopy bol.com a Albert Heijn Online zaznamenaly nárůst spotřebitelských tržeb o více než 30 % oproti poslednímu kvartálu roku 2014. Tržní podíl významně vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí i celém roce 2015 oproti loňskému roku. Základní provozní marži očekáváme zhruba stejnou jako v přechozím čtvrtletí.

V České republice upravené tržby o jeden týden navíc v roce 2015 při konstantních devizových kurzech poklesly oproti poslednímu kvartálu roku 2014 o 1,8 procenta. Identické tržby s výjimkou prodeje pohonných hmot se snížily oproti čtvrtému čtvrtletí 2014 o 0,5 %. V posledním kvartále roku se zlepšil výkon bývalých prodejen SPAR, supermarkety si i nadále vedou dobře.

Očekáváme, že volné peněžní toky budou lepší než v loňském roce, a to včetně kapitálu potřebného k převedení bývalých prodejen A&P.

Přehled čistých tržeb:

ahold výsledky 2015

Hospodaření Aholdu v České republice:

ahold výsledky 2015 ČR

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje sdělení orientovaná do budoucnosti. Tato sdělení neodkazují k historickým skutečnostem, nýbrž ke skutečnostem očekávaným, a to na základě aktuálních názorů a předpokladů vedení společnosti. Jako taková obsahují známá i neznámá rizika a nejistoty, jejich vlivem by se skutečné výsledky, výkon nebo události mohly významně odlišovat od těch obsažených ve výše uvedených sděleních. Tato sdělení orientovaná do budoucnosti se týkají, výsledků operací nebo finanční situace, nebo zahrnují stanoviska a jiné informace týkající se Aholdu, které jsou založené na aktuálních názorech a předpokladech managementu vycházejících z dostupných údajů,ale nejsou omezena. Výhledová prohlášení mohou být obecně doprovázena slovy jako například očekávat, věřit, plán, mohl by, odhad, předpověď, pokyny, zamýšlet, může, možná, potenciální, předpovídat, nebo jiná podobná slova, fráze či výrazy. Mnohé z těchto rizik a nejistot se vztahují k faktorům, které jsou mimo kontrolu společnosti Ahold. Faktory, které mohou způsobit, že by se skutečné výsledky mohly významně odlišovat od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito sdělením, nejsou omezeny na schopnost Aholdu úspěšně implementovat a dokončit své plány a strategie a plnit své cíle; rizika spojená s narušením probíhajících obchodních operací v důsledku navrhované transakce; menší výhody spojené s plány a strategiemi Aholdu, než se očekávalo; rizika spojená s přerušením řízení probíhajících obchodních operací v souvislosti s navrhovanou transakcí; dopad oznámení nebo dokončení transakce na schopnost Aholdu udržet si zákazníky a udržet a přilákat zaměstnance, kteří jsou nedílnou součástí úspěchu z podnikání; rizika spojená s dodavateli a jejich provozními výsledky a podnikáním obecně; spory týkající se transakce, účinek všeobecných ekonomických a politických podmínek; kolísání směnných kurzů nebo úrokových sazeb; změny v rámci konkurenčního prostředí; změny poptávky Aholdu po likviditě; kroky konkurentů a třetích stran a další faktory uvedené v dokumentu "Ahold's public filings and other disclosures". Čtenáři jsou varováni před tím, aby těmto sdělením orientovaným do budoucnosti připisovali větší váhu, než jakou mají k datu svého zveřejnění. Společnost Ahold se zříká jakékoli povinnosti informace obsažené v této zprávě jakkoli aktualizovat – pokud zákonné požadavky nestanoví jinak. Mimo Nizozemsko se společnost Koninklijke Ahold N. V., což je její registrovaný název, prezentuje pod názvy Royal Ahold nebo jednoduše Ahold.

 

Finanční kalendář Aholdu

Finanční kalendář Aholdu v roce 2015 zahrnoval dodatečný 53. týden. Vyplývá to z použití našeho 364denního kalendáře (13 čtyřtýdenních období za rok), které končí nejbližší neděli k 31. prosinci. Nicméně, v některých letech to vyžaduje zvláštní týden, který se přidává do rozpočtového roku, aby se sladil náš konec roku co nejblíže s kalendářním rokem.