Hlavní ukazatele

  •  Tržby dosáhly objemu 7,5 miliardy euro, což je nárůst o 1,9 % (1,5 % při konstantních devizových kurzech)
  •  Základní provozní zisk ve třetím čtvrtletí – bez akvizice prodejen SPAR – byl 3,9 %, což je stejné jako v předchozím období
  •  Čistý zisk za třetí čtvrtletí činil 178 milionů euro, což představuje nárůst o 7,9 % (8,5 % při konstantních devizových kurzech)
  •  Ve Spojených státech a Nizozemsku byl během čtvrtletí zaznamenán lepší trend prodeje
  •  K českému zastoupení společnosti bylo připojeno 49 prodejen SPAR; integrace již probíhá

CEO Ahold skupiny Dick Boer výsledky komentoval slovy: „V tomto čtvrtletí jsme zaznamenali zlepšující se trend prodeje ve Spojených státech a Nizozemsku a náš zisk zůstal oproti předchozímu období na stejné úrovni, přičemž do výsledku nezapočítáváme dopad akvizice prodejen SPAR.”

„Ve Spojených státech úspěšně pokračuje program na zlepšení kvality a služeb pro naše zákazníky. Ke konci čtvrtletí byl program aktivní ve více než polovině prodejen.”

„V Nizozemsku se zlepšily výsledky řetězce Albert Heijn a zisk byl stejný jako v předchozím období, přičemž byla odečtena vyšší investice do růstu bol.com. V České republice úspěšně pokračujeme v integraci prodejen SPAR. S výsledky prodejen převedenými pod značku Albert jsme spokojeni a očekáváme, že rebranding všech prodejen proběhne do konce prvního čtvrtletí příštího roku.”

„Očekáváme, že další investice do nabídky zákazníkům a další rozvoj našich formátů i sortimentu povede k dalším zlepšování prodejních trendů.”

Výsledky celé skupiny Ahold

V milionech eur vyjma procentuálních údajů

Q3 2014

Q3 20131

Změna v %

Změna v % při konstantních devizových kurzech

Q3 YTD 2014

Q3 YTD 2013*

Změna v %

Změna v % při konstantních devizových kurzech

Čisté tržby

7 472

7 331

1.9%

1.5%

24 713

25 143

(1.7)%

0.2%

Základní provozní zisk

285

300

(5.0)%

(5.5)%

965

1 059

(8.9)%

(7.3)%

Základní provozní marže

3.8%

4.1%

   

3.9%

4.2%

   

Provozní zisk

274

251

9.2%

9.7%

914

928

(1.5)%

0.3%

Zisk z probíhajících operací

177

165

7.3%

8.0%

570

580

(1.7)%

0.3%

Čistý zisk2

178

165

7.9%

8.5%

375

2 322

(83.9)%

(83.8)%

Základní výnos na akcii

0.21

0.16

31.3%

31.3%

0.42

2.26

(81.4)%

(81.3)%

1 Jak je vysvětleno v přiložené finanční zprávě, výsledky předchozího roku byly upraveny tak, aby odrážely ukončení podnikání na Slovensku.

2 Pokles čistého zisku za první pololetí 2014 je hlavně výsledkem ukončení byznysu v určitých regionech. Výsledky za první pololetí roku 2014 zahrnují daňové vyrovnání a příbuzné právní poplatky za kauzu Waterbury ve výši 192 miliony euro, zatímco výsledky za první pololetí roku 2013 zahrnují příjem z prodeje firmy ICA.

Ahold v České republice

V milionech eur

Q3 2014

Q3 2013

Změna v %

Změna v % při konstantních devizových kurzech

Q3 YTD 2014

Q3 YTD 2013

Změna v %

Změna v % při konstantních devizových kurzech

Čisté tržby

367

332

10.5%

18.7%

1 088

1 107

(1.7)%

5.1%

Základní provozní zisk

(1)

5

(120.0)%

(103.2)%

14

18

(22.2)%

(16.3)%

Základní provozní marže

(0.3)%

1.5%

   

1.3%

1.6%

   

Růst identických tržeb

(3.2)%

(0.5)%

   

(2.0)%

(1.6)%

   

Identické tržby mimo PHM

(2.0)%

(0.8)%

   

(1.3)%

(1.2)%

   

Srovnatelný růst identických tržeb mimo PHM

(2.0)%

(0.8)%

   

(1.2)%

(1.2)%

   

Při konstantních devizových kurzech byly tržby za třetí čtvrtletí ve výši 367 milionů euro o 18,7 % vyšší než loni, což bylo dáno akvizicí 49 prodejen SPAR k 1. srpnu. Po této akvizici nyní provozujeme v České republice 332 prodejen. V průběhu čtvrtletí jsme provedli konverzi 14 prodejen SPAR pod naši značku Albert a tyto prodejny vykázaly silný nárůst tržeb.

Identické tržby bez prodeje pohonných hmot poklesly o 2,0 %. Prostředí bylo velice konkurenční, pokračoval tlak na tržby a dále rostl objem promoční nabídky. Tržní podíl se oproti loňskému roku výrazně zvýšil, hlavně díky akvizici prodejen SPAR.

Základní provozní zisk (0,3)% byl ovlivněn ztrátou ve výši 6 milionů euro z akvizice prodejen SPAR. Bez akvizice by základní provozní zisk byl srovnatelný s loňským rokem. Úspory nákladů z úspěšných iniciativ Simplicity, zejména v oblasti nákupu, byly reinvestovány do nabídky zákazníkům.

Výhled

Očekáváme, že další investice do vlastní nabídky pro zákazníky a další rozvoj našich formátů a sortimentu přinese lepší tržby. Pro zbytek roku očekáváme, že zisk ve Spojených státech a Nizozemsku zůstane zhruba na stejné úrovni a že ho podpoří úspory z programu Simplicity. Ohledně českých prodejen opakujeme svůj odhad, že akvizice prodejen SPAR bude mít v H2 2014 negativní dopad na základní provozní zisk ve výši 10 milionů euro. Mírně pak oslabí zisk v roce 2015, nicméně od roku 2016 ho nadále posílí. Očekáváme volné peněžní toky kolem 800 milionů euro za rok, včetně vyšších daňových odvodů, zejména s ohledem na předchozí roky. Dále pokračujeme v realizaci strategie Reshaping Retail a snažíme se využít svých silných značek, vedoucích postavení na trzích, solidní rozvahy a rychle se rozvíjejícího online prodeje.

*při konstantních devizových kurzech

Použití non-GAAP finančních opatřeních

Tato zpráva o výsledcích obsahuje následující non-GAAP finanční opatření.

Srovnatelné tržby bez čistých tržeb z prodeje pohonných hmot

Identické tržby plus čisté tržby z náhradních prodejen v místní měně bez započtení tržeb z prodeje pohonných hmot. Z důvodu, že ceny pohonných hmot vykazovaly podstatně vyšší volatilitu než ceny potravin, vedení společnosti Ahold je přesvědčeno, že vyjmutí čistý tržeb z pohonných hmot nabídne lepší obrázek o vývoji identických tržeb.

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje sdělení orientovaná do budoucnosti. Tato sdělení neodkazují k historickým skutečnostem, nýbrž ke skutečnostem očekávaným, a to na základě aktuálních názorů a předpokladů vedení společnosti. Jako taková obsahují známá i neznámá rizika a nejistoty, jejich vlivem by se skutečné výsledky, výkon nebo události mohly významně odlišovat od těch obsažených ve výše uvedených sděleních. Tato sdělení orientovaná do budoucnosti obsahují, byť nikoli výlučně, sdělení týkající se růstové strategie společnosti Ahold. Tato sdělení podléhají rizikům, nejistotám a dalším faktorům, pod jejichž vlivem by se skutečné výsledky mohly významně odlišovat od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito sdělením. Mnohá z těchto rizik a nejistot nedokáže společnost Ahold ovlivnit nebo přesně předpovědět: jsou to mimo jiné ekonomická a politická situace, fluktuace devizových nebo úrokových sazeb, zvýšení nebo jiné změny v konkurenci, schopnost společnosti Ahold úspěšně implementovat a dokončit své plány a strategie, přínosy generované plány a strategiemi společnosti Ahold, změny likvidity společnosti, činy konkurence, třetích stran a další faktory zmiňované v komunikaci společnosti Ahold. Čtenáři jsou varováni před tím, aby těmto sdělením orientovaným do budoucnosti připisovali větší váhu, než jako mají k datu svého zveřejnění. Společnost Ahold se zříká jakékoli povinnosti informace obsažené v této zprávě jakkoli aktualizovat – pokud zákonné požadavky nestanoví jinak. Mimo Nizozemsko se společnost Koninklijke Ahold N.V., což je její registrovaný název, prezentuje pod názvy Royal Ahold nebo jednoduše Ahold.

Finanční kalendář

Finanční rok Aholdu sestává z 52 týdnů a končí 28. prosince 2014. Čtvrtletí jsou rozdělena následovně:

První čtvrtletí (16 týdnů) 30. prosince 2013 až 20. dubna 2014
Druhé čtvrtletí (12 týdnů) 21. dubna až 13. července 2014
Třetí čtvrtletí (12 týdnů) 14. července až 5. října 2014
Čtvrté čtvrtletí (12 týdnů) 10. října až 28. prosince 2014