Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Kempování 2 (dále jen „soutěž“ nebo jen „pravidla“:

1. Organizátor a provozovatel soutěže

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost AHOLD Czech Republic, a. s., IČO 44012373, se sídlem Radlická 520/117, 158 00, Praha 5 (dále také jen „Provozovatel“).

2. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2018 od 08:00 hod. do 3. 7.2018 do 23:59 hod. na internetových stránkách www.facebook.com/albertceskarepublika.

3. Soutěžní zadání

Soutěž bude zahájena Provozovatelem prostřednictvím soutěžního postu, který bude zveřejněn pod jménem facebookového profilu www.facebook.com/albertceskarepublika a ve kterém bude uvedena soutěžní otázka.

4. Základní principy soutěže

4.1. Výhrou v soutěži jsou 3 turistické batohy pro dospělé Husky, 6 dětských turistických batohů Husky a 3 termosky 0,5l z aktuální sběratelské kampaně probíhající v prodejnách Albert. Detaily produktů jsou k dispozici na www.kemp.albert.cz. Výhru získají celkem 3 soutěžící. Každý z výherců získá 1 turistický batoh pro dospělé, 2 dětské turistické batohy a 1 termosku 0,5l.

4.2. O výhře ani pořadí v soutěži nerozhoduje náhoda. Výhru získá 20., 100. a 300. správná odpověď.

4.3. Soutěž probíhá prostřednictvím komentářů u soutěžního postu na facebookovém profilu.

5. Podmínky účasti v soutěži

5.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou Soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

5.2. Podmínkou účasti v soutěži je mít facebookový profil a splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.

5.3. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že pod soutěžní post odešle svůj komentář se správnou odpovědí na soutěžní otázku.

5.4. Vložením odpovědi do komentáře pod soutěžní post potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména souhlasy níže uvedené.

5.5. Každá odpověď smí být v soutěži zařazena pouze jednou. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Provozovatele o takovém opatření je konečné a není povinen své důvody prokazovat.

5.6. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a)     neodpovídají zadanému tématu soutěže

b)    obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy

c)    by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Provozovatele nebo třetí osoby

d)     u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže

e)     nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

6. Autorská a jiná práva

6.1 Soutěžící vložením odpovědí do soutěže potvrzuje, že:

a)    je autorem přihlášených odpovědí, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva a že

b)    tyto odpovědi jsou původní

c)    disponuje veškerými právy k těmto odpovědím

d)   užitím odpovědi Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli.

6.2 Soutěžící uděluje vložením odpovědi do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných odpovědí bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo mobilních službách produkovaných Provozovatelem, a to bez omezení a bez náhrady.

7. Princip soutěže a přihlašování odpovědí

7.1 Odpovědi přihlašuje soutěžící odesláním svého komentáře pod soutěžní post, který byl zveřejněný facebookovou stránkou www.facebook.com/albertceskarepublika. Odesláním komentáře soutěžící potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže a veškeré poskytnuté údaje jsou pravdivé.

7.2 Soutěžící se stává účastníkem soutěže odesláním komentáře pod soutěžní post. Každý účastník se může soutěže zúčastnit s pouze jednou soutěžní odpovědí.

8. Oznámení a předání výher

8.1 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Provozovatel je oprávněn Pravidla v průběhu soutěže upravit či změnit. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

8.2 Výherci budou po ukončení soutěže, nejpozději však do 5 dnů, informováni o výhře prostřednictvím přímé zprávy v prostředí sociální sítě Facebook. Zároveň budou výherci vyzváni ke kontaktování Provozovatele k dohodnutí si způsobu převzetí výhry. V případě, že si výherce nedohodne způsob předání výhry nejpozději do 5 dnů od oznámení výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do jednoho měsíce poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

9. Osobní údaje

9.1 Přihlášením do soutěže bere soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjmení, doručovací adresy, telefonního čísla na území České republiky a případně dalších údajů sdělených Provozovateli budou zpracovávány společností AHOLD Czech Republic, a. s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, jakožto správcem osobních údajů, pro účely uspořádání soutěže, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

9.2 Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas s uveřejněním soutěžní odpovědi a facebookového profilu soutěžícího ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách Provozovatele, facebookových stránkách Provozovatele, instagramovém profilu Provozovatele pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům.

9.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Provozovatele.

10.2 Provozovatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

10.3 Provozovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu posouzení Provozovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Provozovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. Provozovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je

10.4 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Provozovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

10.5 Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

10.6 Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Provozovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

10.7 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.facebook.com/albertceskarepublika. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: info@ahold.cz.


Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 7. 2018.