Responsible Retail

Veškeré činností a postupy v rámci společenské odpovědnosti společnosti Ahold Czech Republic, a.s. vychází z poslání a vize skupiny Global Ahold a jsou nedílnou součástí řídící strategie organizace v oblasti sociální, environmentální a ekonomické. Pracovnici společnosti je  provádí dobrovolně a nad rámec zákonných povinností, s motivací přispět ke zlepšení podmínek ve vlastní společnosti a v prostředí ve kterém podnikáme.

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice definuje společenskou odpovědnost jako „odpovědnost organizací za dopady jejich činností na okolní společnost.“ Interní politika  společenské odpovědnosti skupiny Ahold podporuje tento dokument v celém rozsahu a zahrnuje oblasti týkající se lidských práv, péče o zaměstnance, tvorby pracovních míst, kulturní, národní a politickou diversitu, rovného přístupu k zaměstnancům, celoživotního vzdělávání, prevence znečištění životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů, úspory energií, vody a ostatních zdrojů, boje proti korupci, transparentnosti či kvality produktů a služeb.

Strategie firemní odpovědnosti:

Základem strategie společnosti Ahold  je udržitelný a odpovědný obchod – je to způsob jakým podnikáme, víra v naše hodnoty a dělání toho, co je správné pro naše zákazníky, vlastní zaměstnance a prostředí ve kterém podnikáme.  Podporujeme zdraví a spokojenost naších zákazníků, zaměstnanců a komunit, prodáváme výrobky, které jsou vyrobené a dodávané trvalé udržitelným způsobem. Zaměstnanci naši společnosti jsou motivováni k tomu, aby uplatňovali zásady odpovědného maloobchodu při své každodenní práci.

Image odpovědného obchodníka  dosahujeme  vyváženým souborem jasných ambicí, cílů a kroků ve čtyřech pilířích firemní odpovědnosti:

  • zdravý život,
  • ochrana klimatu,
  • udržitelný obchod,
  • angažovanost v komunitách.

Tyto čtyři pilíře stojí na zodpovědné, motivované a angažované práci našich lidí – což představuje de facto pilíř pátý.

 

Naše hodnoty:

nase_hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše sliby:

nase_sliby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slibujeme sami sobě i našemu okolí tři základní věci: Chceme pro zákazníky vytvořit lepší místo k nákupu, pro zaměstnance lepší místo pro práci a v lokalitách, kde působíme, chceme být lepším sousedem. Naše sliby vysvětlují způsob, jak dosáhnout toho být lepší každý den.

 

Naše cíle:

Společnost Ahold se jak celosvětové, tak i v České republice zabývá prodejem především potravin. Hlavním a dlouhodobým cílem je obchodovat s potravinami a dalšími komoditami takovým způsobem, aby obchod jak směrem k nákupu a distribuci od dodavatelů, tak i ve vztahu se zákazníkem, byl spravedlivý a oboustranně výhodný.

Pro jednotlivé oblasti naši Politiky společenské odpovědnosti máme nastaveny konkrétní a měřitelné cíle. Průběh plnění těchto cílů je pravidelně reportován s použitím metodiky GRI na centrálu společnosti. Dosažené výsledky  jsou auditovány  systémem interního auditu společnosti Ahold.

Naše poslání:

Uvědomujeme si, že naším úkolem je svojí každodenní prací podporovat zlepšování kvality ve všech oblastech života společnosti, rozvoj inovací a dodržování zásad společenské odpovědnosti organizací.

Spolupracujeme s dalšími společnostmi v oblasti maloobchodu a potravinářství, s vládními a nevládními organizacemi institucemi tak, abychom dále pomohli obecnému zvýšení  standardu odpovědného podnikání v celém odvětví.

V roce 2010 se Ahold stal  jeden z iniciátorů vytvoření dohody o spolupráci mezi největšími a nevýznamnějšími nadnárodními společnosti  a NNO se zastoupením v Holandsku ( Sustainable Trade Action Plan 2011-2015, přijatý v rámci The Sustainable Trade initiative ).

Ahold je členem nebo/a  spolupracuje s: RSPO ( Roundtable on Sustainable Palm Oil), RTRS ( Round Table Responsible Soy),  MSC ( Marine Stewardship Council ), UTZ Certified, Fair Trade.

V roce 2010 se vedení společnosti  Ahold zavázalo integrovat  zásady UN Global Compact do svoji strategii udržitelného rozvoje.

V roce 2011 Ahold Czech Republic, a.s. získal Národní cenu za společenskou odpovědnost.

V roce 2014  společnost Ahold Czech Republic, a.s. svým podpisem podpořila Chartu kvality ČR.

Vedení společnosti Ahold Czech Republic,a.s. zajišťuje plnění požadavků modelu  Systému managementu společenské odpovědnosti v rámci SMK  a zaštiťuje tak svojí podporou nastavený proces trvalého zlepšování.

Pavel Mikoška
Quality Director

podpis mikoska