Společnost AHOLD Czech Republic a.s., IČ: 440 12 373, se sídlem Praha 5 - Nové Butovice, Radlická 117, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 544 (dále jen „společnost Ahold“), je provozovatelem prodejen Albert, distribučních center Klecany a Olomouc a kancelářských prostor společnosti Ahold na území České republiky.

Zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé zboží a služeb společnosti Ahold, návštěvníci, nájemci a jejich zaměstnanci, dodavatelé zboží a služeb nájemcům společnosti Ahold, a jejich návštěvníci, jakož i všechny ostatní osoby, které jsou přítomny v prostorách prodejen Albert, jsou povinni dodržovat následující pravidla a pokyny.

Z důvodu bezpečnosti, dodržování pořádku, dodržování norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), z důvodu ochrany nakupujících, ochrany zaměstnanců společnosti Ahold, ochrany majetku společnosti Ahold a jejích zájmů je při pobytu a pohybu v prostorách společnosti Ahold zakázáno:

  1. Chovat se násilným způsobem, používat neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoliv jiných projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, spáchání trestného činu, popřípadě by se mohly dotknout ostatních osob nacházejících se v prostorách společnosti Ahold.
  2. Fotografovat, natáčet video nebo pořizovat jakékoliv záznamy na mobilní telefony, kamery, fotoaparáty, iPady a další podobná zařízení, a to jak otevřeně, tak skrytě, pokud to nebylo předem písemně povoleno oddělením Risk & Security a PR & Communications (PR) společnosti Ahold.
  3. Požadovat po zaměstnancích společnosti Ahold v prostorách společnosti Ahold či po pracovnících ochranné či jiné služby prodejen Albert nebo dalších prostor společnosti Ahold podání jakýchkoliv informací za účelem pořizování materiálů pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství, či jakékoliv jiné vědecké, umělecké, či jiné obdobné účely, pokud to nebylo předem písemně schváleno oddělením PR & Communications/Security/Operations společnosti Ahold.
  4. Nosit střelné a jiné zbraně a nebezpečné předměty v prostorách společnosti Ahold.
  5. Fyzicky, ústně či jinak vyhrožovat jakékoliv osobě vyskytující se v prostorách společnosti Ahold, vyvolávat rvačky, plivat, obtěžovat ostatní hlukem, pachem nebo nadměrně hlasitým chováním, sledovat jiné zákazníky, návštěvníky, zaměstnance či jiné osoby nebo používat slovních narážek nebo gest s výrazným sexuálním podtextem. Rovněž není dovoleno jakékoliv jiné chování vyvolávající výtržnosti a ohrožující či omezující ostatní osoby vyskytující se v prostorách společnosti Ahold.
  6. Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech, kolech nebo jiných zařízeních obdobného charakteru v prostorách užívaných a spravovaných společností Ahold bez předchozího schválení společností Ahold.
  7. Bránit volnému průchodu a pohybu zákazníků nebo bránit výhledu zákazníků na jakékoliv vystavené zboží nebo v přístupu k takovému zboží.
  8. Shromažďovat se za účelem rušení veřejného klidu a pořádku nebo páchání jakýchkoliv protiprávních činů.
  9. Odhazovat odpadky, vytvářet skládky odpadu, narušovat pořádek a čistotu vybíráním kontejnerů a popelnic s odpadem. Vytahovat předměty z nádob nebo košů na odpadky.
  10. Znehodnocovat, poškozovat nebo jakkoliv ničit majetek, který je součástí prodejen, je v prodejnách umístěn nebo se nachází v dalších prostorách spravovaných společností Ahold.
  11. Psát, stříkat sprejem, škrábat nebo jinak vytvářet tzv. graffiti na majetku, který je součástí prodejen Albert, který je v prodejnách umístěn nebo se nachází v dalších prostorách spravovaných společností Ahold.
  12. Provádět obchodní a neobchodní aktivity v prostorách společnosti Ahold bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ahold.
  13. Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů nebo rozdávat jakýkoliv obchodní, inzertní či propagační materiál a nabízet vzorky zboží, které se prodává, je k dostání nebo které lze získat výměnou za finanční dar či příspěvek, pokud k tomu nebylo vydáno předchozí písemné povolení společnosti Ahold.
  14. Nebýt dostatečně oblečen, nebo být oblečen způsobem, který by urážel veřejnost.
  15. Konzumovat alkohol, užívat omamné a psychotropní látky, nebo být pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek v prostorách prodejen Albert nebo v dalších prostorách užívaných a spravovaných společností Ahold. Konzumace alkoholu je možná pouze v rámci propagačních či jiných obchodních akcí a pouze po předchozím schválení ze strany společnosti Ahold.
  16. Kouřit v prostorách prodejen Albert a v prostorách užívaných a spravovaných společností Ahold mimo místa k tomu vyhrazená.
  17. Vstupovat se zvířaty do prodejen Albert a v prostorách užívaných a spravovaných společností Ahold (neplatí pro vodící psy doprovázející osoby částečně či zcela nevidomé).
  18. Poškozovat jakékoliv bezpečnostní zařízení nebo věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení v prodejnách Albert a v prostorách užívaných a spravovaných společností Ahold.
  19. Ležet nebo spát.
  20. Provozovat podomní prodej, vylepovat a rozdávat letáky, pořádat ankety, podpisové a petiční akce, prodávat losy atp. bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ahold.
  21. Pořádat demonstrace, happeningy či setkání.
  22. Používat zábavnou pyrotechniku, pakliže tato není v prostorách prodejen Albert nebo v jiných prostorách užívaných a spravovaných společností Ahold prodávána přímo společností Ahold nebo některým z jejích smluvních partnerů.

Bude-li někdo v prodejně Albert a v prostorách užívaných a spravovaných společností Ahold přistižen při krádeži nebo při páchání jiného trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu, bude dle platných právních předpisů zajištěn a bude předán příslušným správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení.

Prodejny Albert jsou zabezpečeny 24-hodinovou ostrahou a to prostřednictvím kamerového systému a/nebo fyzickou ostrahou.