Skip
Albert logoAlbert logo

Welcome!

My profile
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Pravidla500 KREDITŮ DO VĚRNOSTNÍ APLIKACE MŮJ ALBERT

PRAVIDLA SOUTĚŽE „500 KREDITŮ DO VĚRNOSTNÍ APLIKACE MŮJ ALBERT“

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „500 kreditů do věrnostní aplikace Můj Albert“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky („Místo konání Soutěže“) od 22.11.2022, do zastavení soutěže Pořadatelem. („Doba konání Soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). Osoba mladší 18 let se může Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejím jménem případnou Výhru.

3.2 Aby se Soutěžící mohl zúčastnit Soutěže, musí mít Soutěžící aktivní účet ve věrnostní aplikaci Můj Albert („Aplikace“) a v Aplikaci povolené zasílání sdělení formou e-mailu (a to až do okamžiku vyhlášení „Výhry“) a zároveň Soutěžící musí mít povolený odběr zasílání dotazníků hodnocení v návaznosti na nákup v prodejně Albert skrze odkaz v zaslané e-mailové komunikaci.

3.3 Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.4 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže vyplní a odešle dotazník, ve kterém zároveň uvede svůj email. Pro zapojení do soutěže je nezbytné, aby zákazník provedl nákup v prodejně Albert a při takovém nákupu načetl svou věrnostní kartu z aplikace Můj Albert. Nejdříve den následující po dni takového nákupu pořadatel rozešle na náhodně vybrané zákazníky e-mailem výzvu k vyplnění dotazníku spokojenosti s nákupem v prodejně Albert („Dotazník“). Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže vyplní a odešle vyplněný Dotazník (vč. e-mailové adresy).

4.2 Soutěžící se může do Soutěže zapojit opakovaně. Další výzvu k vyplnění Dotazníku, tedy pozvání k účasti do Soutěže zákazník obdrží nejdříve po 3 měsících od obdržení předchozího e-mailu s Dotazníkem a pozváním do Soutěže.

4.3 Ze všech Soutěžících v České republice, kteří odeslali vyplněný dotazník mezi 1. a posledním dnem 23:59 v konkrétním kalendářním soutěžním měsíci, bude po skončení onoho měsíce vylosováno 10 Soutěžících, přičemž každý z těchto vylosovaných Soutěžících získá Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“). Losování provedou zaměstnanci Pořadatele, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po relevantním soutěžním měsíci.

5. VÝHRA V SOUTĚŽI

5.1 Výhrou v Soutěži je 500 kreditů do věrnostní aplikace Můj Albert („Výhra“). Těchto výher je v Soutěži celkem deset (10) za konkrétní soutěžní měsíc. Výherci budou náhodně vylosováni organizátorem soutěže.

5.2 Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru, tj. jedenkrát (1x) 500 kreditů v rámci jednoho losování.

5.3 Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím emailové komunikace („Výzva“), a to nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po relevantním soutěžním měsíci.

5.4 Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

5.6 Výhry budou Výhercům na náklady Pořadatele připsány na účet ve věrnostní aplikaci Můj Albert nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po relevantním soutěžním měsíci.

5.7 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na získání Výhry podle těchto Pravidel (např. nemá účet v Aplikaci Můj Albert, či je ze Soutěže vyloučen), Pořadatel vylosuje náhradního Výherce, resp. je v gesci Pořadatele rozhodnout, jak s touto Výhrou naloží.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU

6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu emailové adresy uvedené v dotazníku ze Soutěžního newsletteru), případně dalších údajů sdělených Soutěžícími, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, připsání Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem (společností Albert Česká republika, s.r.o.) a dále jeho zpracovateli.

6.3 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.4 Více informací o zpracování údajů Pořadatelem naleznete na webu Pořadatele či dotazem na e-mailové adrese ochranaudaju@albert.cz. Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobní údajů, paní Marlies Blokland, e-mail: dpo@aholddelhaize.com.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na www.albert.cz.

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na info@albert.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

7.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž ukončit, pozastavit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na webové stránce www.albert.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 22. 11. 2022