Skip
Albert logoAlbert logo

Welcome!

My profile
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Důležité informace a dokumentyAlbert messenger chatbot

Albert messenger chatbot

INFORMACE o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro uživatele platformy Albert Messenger Chatbot

 

Společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 306379 (dále jen „správce“), jako správce osobních údajů, bude v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat údaje subjektů údajů, uživatelů, v rámci chatovací platformy Albert Messenger Chatbot (dále jen „zpracování“).  

 

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem poskytnutí relevantních odpovědí uživateli v rámci chatovací platformy Albert Messenger Chatbot. Zpracování osobních údajů probíhá na základě nezbytnosti pro poskytnutí služby v souladu s čl. 6 odst. 1 b) GDPR, a to na vyžádání subjektu údajů, tedy Vás jako uživatele.

 

Údaje, které správce v rámci poskytování služby může zpracovávat spadají do kategorií: identifikátory sdílené z profilu uživatele na platformě Facebook, demografické údaje sdílené z profilů uživatele na platformě Facebook, další údaje sdílené uživatelem v rámci chatu.

 

Vaše údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu pro naplnění výše uvedených účelů, konkrétně max. v rámci 24 hodin. Zároveň údaje, které vložíte do aplikace Messenger a které sdílíte se správcem z profilu uživatele podléhají zásadám zpracování údajů společností Meta Platforms Ireland Limited, které naleznete zde.

 

Správce za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů používá moderní IT bezpečnostní systémy. Konkrétně přijal vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti protizákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k Vašim údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Odpovědi v rámci platformy Albert Messenger Chatbot jsou zpracovávány automatizovaným způsobem, nicméně takové zpracování nemá právní či jiné účinky, které by se Vás významně dotýkaly. Takové zpracování je zároveň nezbytné pro poskytnutí služby samotné, jelikož je její podstatou.

 

Zpracovatelé osobních údajů jsou pro správce zejména poskytovatelé IT služeb a systémů a poskytovatel chatbot platformy. Ke zpracování osobních údajů takovými osobami vždy dochází na základě uzavřených smluv o ochraně a zpracování osobních údajů tak, aby zpracování probíhalo zákonným způsobem.

 

Dalším správcem Vašich údajů, zejména ve vztahu ke službě Facebook Messenger, je Společnost Meta Platforms Ireland Limited, která blíže specifikuje informace o soukromí zde.

 

Správce nemá záměr předávat údaje příjemci ve třetí zemi. Někteří další příjemci údajů služeb však mohou předat Vaše osobní údaje mimo EU, více informací o zpracování údajů společností Meta naleznete zde.

 

Jako subjekt údajů máte  při splnění zákonných podmínek právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se stížnosti ohledně zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pro více informací o zpracování údajů nebo výkon Vašich souvisejících práv nás, prosím, kontaktujte na ochranaudaju@albert.cz. Správce také jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Marlies Blokland, e-mail: dpo@aholddelhaize.com.

 

Další informace o zpracování osobních údajů společností Albert naleznete zde.